ފަހުގެ ލިޔުންތައް

22 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް މާފުށީގައި ފަށައިފި

22 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް (ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް) މަފުށީގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ. މީގެއިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ގިނައަދަދެއްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނައަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވި އެވެ.

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްސް (އައިކޯސްޓް) ގެ ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އަލަށް މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ފެންވަރަށް ޢިލްމު އުގަންނައިދީ، ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ކޯހެކެވެ. މި ތަމްރީނު ކޯސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ ސިފަވަންތަ، އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، އަމުރަށް ކިޔަމަންވާ، ހަށިހެޔޮ މީހަކަށް ހެދުމަށާއި، ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކަށް އެނގެންޖެހޭ އަސާސީ ޢިލްމާއި ހުނަރު އުގަންނައިދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑީސީޕީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، ފެށީގެންމިދާ ރެކްރޫޓް ބެޗަކީ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ އޮފިސަރުންގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅާ ބިންގަލެއް ކަމުގައި ވާންވާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ބިންގާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ކޮންމެ އޮފިސަރެއްގެ ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑީސީޕީ ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު ވަޒީފާއެއްކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ޢަޒުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށާއި، ވެރިންނަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ކަމޭހިތައި ފަރުވާތެރިވުމަށް ޑީސީޕީ އިލްތިމާސްކުރެއްވި އެވެ. އަދި، ޓްރޭނިންގގައި ކިޔަވައިދޭ އަދި ދަސްކޮށްދޭ އެއްޗެއް ޖަލުތަކަށް ދިއުމަށްފަހު ޢަމަލީ މައިދާނުގައިވެސް ބޭނުންކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް އިތުރަށް މި ދާއިރާއިން ކިޔަވަން ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ 17 ހަފްތާއަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްސީއެސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރެނީގެ 20 އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި 10 ފިރިހެން އޮފިސަރުންނާއި، 10 އަންހެން އޮފިސަރުން ހިމެނެއެވެ.

ICOST

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބޭއްވި ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މާލޭޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭޖަލުގައި ބޭއްވި ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްސީއެސްގެ ހެޑްއޮފީހުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ފިރިހެން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން އޮފީހުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންނާއި އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑިޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި ޖުވެންއިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން “ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިން ފޯރ އެމްސީއެސް” ގެ ނަމުގައި ޓްްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރަށް…

ICOST

ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ 3 ވަނަ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވާ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ގެނގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާއި ބެހޭ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމްގެ 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް…

ICOST

“އައިކޯސްޓް ފޯރ ސޭފްޓީ އެވެއާނެސް”ގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އާއި މާފުށީ ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން “އައިކޯސްޓް ފޯރ ސޭފްޓީ އެވެއާނެސް” ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްގެންގޮސްފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިތުރަށް…

IMG_6108

ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ވަރކްޝޮޕް ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ނިންމާލައިފި

ސުޕަރވައިޒަރ، މެނޭޖަރ، އަދި ސެކްޝަން ހެޑް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޤައިދީންގެ އަސާސީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައި އިތުރަށް…

ICOST

ޕްރިޒަން ކުލަބުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބް ގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

މި ޖަލްސާގެ ޚާއްޞަ މެހެމާނަކީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ވަރކްޝޮޕް މާފުށީ ޖަލުގައި ނިންމާލައިފި

ސުޕަރވައިޒަރ، މެނޭޖަރ، އަދި ސެކްޝަން ހެޑް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޤައިދީންގެ އަސާސީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި އިތުރަށް…

ICOST

އެމްސީއެސް އާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އާއި ގުޅިގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި މިވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ވަރކްޝޮޕް ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސުޕަރވައިޒަރ، މެނޭޖަރ، އަދި ސެކްޝަން ހެޑް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސްގެ އިތުރަށް…

ICOST

ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސުޕަރވައިޒަރ، މެނޭޖަރ، އަދި ސެކްޝަން ހެޑް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންޑިޝަނިންގ އެންޑް މެންޓޯރިންގ އިތުރަށް…

ICOST