ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މިޕްރޮގްރާމަކީ، އައިކޯސްޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިތުރަށް…

ICOST

ހޯމް މިނިސްޓަރ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ މިޒިޔާރަތަކީ އެޖަލުގައި މިއަދު ފެށި އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ ހުޅުއްވާދެއްވުމަށް މާފުށްޓަށްކުރެއްވި ދަތުރުގައި އިތުރަށް…

ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީންނާ 
 -- ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2018 ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

މިދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެގްރިކަލްޗަރ ފެއާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

“އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2018” ގެ ނަމުގައި މިއަދު މެންދުރު ފެށި މިފެއަރ ހުޅުއްވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އިތުރަށް…

corrections

މާފުށީ ޖަލުގައި ފިޒިކަލް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ރަނގަޅު ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތު”ގެ ނަމުގައި ފިޒިކަލް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިޕްރޮގްރާމް ނިމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިތުރަށް…

corrections

މާފުށީ ޖަލުގައި ސިވިލް ސްޓާފުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސްޓާފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަންލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިތުރަށް…

corrections

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ އަހަރީ “ޑިނަރ ނައިޓް” ބާއްވައިފ

ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޑިނާ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ ހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޖަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ކަރެކްޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި އިތުރަށް…

Corrections

ޤައިދީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އައި ބަދަލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅު –ޑީސީޕީ ޒިލާލް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފިކަމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީސީޕީ ޒިލާލް މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް…

IMG_4221

ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ފިރިހެނުންގެ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މިއަދާއި މިރޭ ވަނީ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް އިތުރަށް…

_MG_6712

މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ “ޑިނަރ ނައިޓް” ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލަށް 20 އަހަރު ފުރުމާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ އެޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެވެ. އިތުރަށް…

_MG_6429

މާފުށި ޖަލުގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލަށް 20 އަހަރު ފުރުމާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޢާއިލީ ހަވީރު ހުޅުވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_5955

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ރިޔާސީ އައު ދައުރެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރަށް…

_MG_5621