ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެމްސީއެސްއިން ސްޓެލްކޯއާއިއެކު ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި، ރަނގަޅު މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް…

ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޕްރިސްކޯގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)ގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

cp shop open

ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މާފުށި ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށައަޅާ، އިތުރަށް…

ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--

ހުރިހާ އޮފިސަރުން އަބަދުވެސް ތިބެންވާނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި – ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ތިއްބަވަން ވާނީ އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައިކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ކޮމިޝަނަރ ޝިހާން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--

އައްސޭރި ޖަލުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފިއެވެ.

ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ އިތުރަށް…

އެންމެ ހަށިހެޔޮ އޮފިސަރަށް ޑީ.ސީ.ޕީ ޒިލާލް، ހަނދާނީ ފިލާ ޙަވާލުކުރައްވަނީ-

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިތުރަށް…

IMG_5445

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރަށް…

1

އާރު-37 ގެ ފުރުސަތުގެ ދަށުން އަދަބުލުއިކޮށްދެއްވި ޤައިދީން ދެވަނަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށް، ތިން ވަނަ މަރުހަލާ ފަށައިފި

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤައިދީން ދެވަނަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށް، އިތުރަށް…

news-background

މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ޕްރޮޖެކްޓް

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ސީޕީ ޝިހާން އާ ޑީސީޕީ ޒިލާލް މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

20 ފޫޓް އުސް، 1.4 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އިތުރަށް…

މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ސީޕީ އާ ޑީސީޕީ ބައްލަވާލައްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް މި އަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރގެ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު މި ސަރވިސް އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މި ސަރވިސްއިން އިތުރަށް…

news-background