ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ މިޑްލް މެނޭޖަރސް” ވަރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޗަނަލް ސަރވިސްގެ މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ މިޑްލް މެނޭޖަރސް” ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މިޑްލް މެނޭޖަރ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
މި ވަރކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕްރެވެންޓިންގ ކޮންޑްރަބޭންޑް ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް މާފުށީގައި ފަށައިފި

ޖަލަށް ވައްދާ މަނާ ތަކެތި ވެއްދުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް މާފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރް އާއި އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ޑަރމަޓޮލޮޖީ އިން މާފުށީ ޖަލުގައި ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ އޮފް ޑަރމަޓޮލޮޖީ އިން އިސްނަގައިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ކޭމްޕެއް އިއްޔެ ކުރިއަށްގެންގޮސްފި އެވެ.

1 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކޭމްޕަކީ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ހަމުގެ އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ޤައިދީން އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އެސް.އެސް.ސީ އަދި އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގައި 21 ގައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީންނަށް ކިޔަވައިދީ އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން 21 ގައިދީއަކު މިއަދު ފެށި އެސް.އެސް.ސީ އަދި އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

exam

އެމްސީއެސްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމު ރަސްމީއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭ ބާއްވާފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG-0a8fcb6e592a9ec02e534dbe55e9127f-V

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަައިފި

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހެއް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މި ކޯހަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި މާފުށީ ޖަލު ގުޅިގެން، މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު އިތުރަށް…

ICOST

އައްސޭރި ޖަލުގައި ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރިޝަން ކޯހެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އައްސޭރިޖަލުގައި ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މާލޭ ޖަލުގައި ކިޔު ސިސްޓަމް އެއް ޤާއިމް ކޮށްފި

މާލޭ ޖަލުގެ ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކިޔު ސިސްޓަމް އެއް އެޖަލުގައި މިއަދު ޤާއިމް ކޮށްފި އެވެ.

މި ކިޔު ސިސްޓަމް އަކީ އެޖަލުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާ އިތުރަށް…

8AAD90BA-ADFF-4E81-9F6A-8BE0BD8BCF29

އެމްސީއެސްއާއި އަލަށް ގުޅުން 20 އޮފިސަރުން ހުވާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި އަލަށްގުޅުނު 20 އޮފިސަރުން މިރޭ ހުވާކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

108 ޤައިދީންނާއި އެކު އުންމީދު ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އުންމީދު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި މާފުށީޖަލުގައި މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު އިފްތިތާޙް ކުރި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކްލާސްތައް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މާފުށީގައި ޑީޕީ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި، ޑީޕީ ކަޕް 2019 ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އޭއެސްޕީ އަހުމަދު ރިޒާގެ އިސްނެންގެވުމަކަށް އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service