ފަހުގެ ލިޔުންތައް

24 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 6 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 24 ވަނަ ބެޗެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން އައިޖީއެމްއެޗްއާއެކު ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ޑޮކްޓަރަށްދެއްކުމާބެހޭ ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އާއެކެ ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ “އެރޭނާ ޑީޕީ ކަޕް 2021” ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި “އެރޭނާ ޑީޕީ ކަޕް 2021”  ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެން ޤައިދީން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ އަންހެން ގައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން  ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.  

އިތުރަށް…

އަންހެން ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް  ކަރެކްޝަނަލް  ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ގުޅިގެން  “ފަނާރު-ޢިލްމުގެ އަލީގައި އަމާން އައްސޭރިއަކަށް” ގެ ނަމުގައި  ދީނީ  ނަސޭހަތް  ދިނުމުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  އިއްޔެ  ފަށަފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ އައު ބެޗެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ 7 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން، މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި މަދިރި މަދުކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޔުނިޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ.  

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 24 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގ(އެސްސީއެސް)ގެ ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 6 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އަދި މިއީ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 24 ވަަނަ ބެޗެވެ

އިތުރަށް…

“ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް”ގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ފަށައިފި

ޔޫއެންއޯޑީސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބެޗް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ސެޓްފިކްޓް 01 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން” ކޯހުގެ 6 ވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން” ކޯހުގެ ހަވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ”ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް” ކޯހުގެ ތިން ވަނަ ބެޗް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…