ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޖަލުގައި ރޭ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 28 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 10 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒަރީރު

ހުޅުމާލޭ 1039 ޖީ06، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރެއްވި 6 ވަނަ ބޭފުޅެވެ.

އިތުރަށް…

!މާފުށީ ޖަލުގެ ޚިދުމަތަށް 25 އަހަރު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ އެ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ރިހި ޔޫބީލް!

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބެލްޖިއަމްގައި ބޭއްވި އައިސީޕީއޭ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ހަތް އޮފިސަރުންގެ ޓީމެއް، ބެލްޖިއަމްގެ އެންޓްވަރޕްގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަރެކްޝަންސް އެންޑް ޕްރިޒަންސް އެސޯސިއޭޝަން (އައިސީޕީއޭ)ގެ އެނުއަލް ކޮންފަރަންސް ގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އާއި ބެންގްކޮކް ރޫލްސް އާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންނާރުމާގޭ ޙަސަން މޫސާ ދީދީ (85 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ 52 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 52 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ ކ. މާފުށީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ބ. ތުޅާދޫ ބޯދި އިސްމާޢީލް އަބޫބަކުރު (55 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައިތިބި ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެމްސީއެސްއިން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢުއަށް ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އާ ގުޅިގެން “ޕަރޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް” ހިންގުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.  

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ތުރުކީގައި ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 10 އޮފިސަރުންގެ ޓީމެއް، ތުރުކީގައި ހިންގި “ޕްރިޒަން ޑިސްޕެޗް / ގާޑް އޮފިސަރ ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނާސް” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…