ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން ހިންގި ދެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ޕްރޮގްރާމާއި “ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ޕްރޮގްރާމް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 16 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 16 ވަނަ  ބެޗް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” ގެ 6 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ ގެ ހަ ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

24 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 6 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 24 ވަނަ ބެޗެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން އައިޖީއެމްއެޗްއާއެކު ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ޑޮކްޓަރަށްދެއްކުމާބެހޭ ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އާއެކެ ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ “އެރޭނާ ޑީޕީ ކަޕް 2021” ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި “އެރޭނާ ޑީޕީ ކަޕް 2021”  ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެން ޤައިދީން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ އަންހެން ގައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން  ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.  

އިތުރަށް…

އަންހެން ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް  ކަރެކްޝަނަލް  ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ގުޅިގެން  “ފަނާރު-ޢިލްމުގެ އަލީގައި އަމާން އައްސޭރިއަކަށް” ގެ ނަމުގައި  ދީނީ  ނަސޭހަތް  ދިނުމުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  އިއްޔެ  ފަށަފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ އައު ބެޗެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ 7 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން، މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި މަދިރި މަދުކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޔުނިޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ.  

އިތުރަށް…