ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެމްސީއެސްއިން އަރކް އާއި ޔުނިސެފްއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން” ގެ ނަމުގައި ޓްރޭނިންގއެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އެޑްވޮކޭޓިންގ ފޮރ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އަރކް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑް (ޔުނިސެފް) އާ ގުޅިގެން “ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން” ގެ ނަމުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލް ފުރުސަތު ދެވޭ ޤައިދީންނަށް ވަޒީފާގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް “ފަހި ފުރުސަތު” ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލް ފުރުސަތު ދެވޭ ޤައިދީންނަށް ވަޒީފާގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)  އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އާއެކު “ފަހި ފުރުސަތު” ފަހުމްނާމާގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

131 ޤައިދީންނާއެކު ޤިރާއަތު ލެވެލް 3 ގެ 5 ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަން ދަންނަ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޤިރާއަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހިންގާ ޤިރާއަތު ކޯހުގެ ލެވެލް 3 ގެ ފަސް ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

66 ޤައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 2 ގެ 12 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފްރޭމްވަރކްގެ ދެވަނަ ފޭސް ގެ 12 ވަނަ ބެޗް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޔޫއެންއޯޑީސީ އާ ގުޅިގެން ހިންގި “ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ނިމިއްޖެ

ޔޫއެންއޯޑީސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

“ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް” ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

“ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާލެ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކ. ހިންމަފުށީގައި މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، އެރަށުގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް “އައި ކޭމްޕް” އެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް “އައި ކޭމްޕް” އެއް ބާއްވައި، 15 ޤައިދީންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއިން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާބެހޭގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ހިންގަނީ

ވިސްލްބްލޯކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އާއި ލީގަލް ޑިޕަރޓްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޤާނޫނާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ހިންގަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޤައިދީންނާއި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސް، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްކާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގަވާއިދު ތަސްދީގުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ކަނޑައަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ތަސްދީގުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް “އައި ކޭމްޕް” އެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް “އައި ކޭމްޕް” އެއް ބާއްވައި،  55 ޤައިދީންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…