ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އޮފިސަރުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ  އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ގެ އައު ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

އެމްއެންޑީއެފް އާ ގުޅިގެން “ސީ.ޕީ.އާރ / އޭއީ.ޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމް” ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގުޅިގެން އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގެ ބައިވެރިންނަށް “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް އިތުރަށް…

“ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019” ޗެމްޕިއަންކަން އީ.އެސް.ޖީ އިން ހޯދައިފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީ.އެސް.ޖީ އިން ހޯދައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގެ ބައިވެރިންނަށް “ސެޓްފިކްޓް 01 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން” ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ފިރިހެން އޮފިސަރުންނާ މަދަނީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޑީޓީއާރްސީއަށް އެމްސީއެސްގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމެއް ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގ އިތުރަށް…

23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ ބާއްވައި، ދަސްވެނިވި 59 އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019 ފަށައި، ފުރަތަމަ މެޗް އެއްވަރު

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕީއާރިސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019″ މިރޭ ފަށައި، ފުރަތަމަ މެޗް 3-3 ން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

“އުންމީދު ޕްރޮގުރާމް” ގެ ދެވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އުންމީދު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި މާފުށީޖަލުގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗް 11 އިތުރަށް…

“މަހާރާނީ ފުޓްސަލް 2019” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާފުށީގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާއި ނިއު ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގުޅިގެން ބޭއްވި “މަހާރާނީ ފުޓްސަލް 2019” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުގެ އިތުރަށް…