ފަހުގެ ލިޔުންތައް

853 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށްފަހު އެމްސީއެސްއިން އޮޕަރޭޝަން ހޭހަން ނިންމާލައިފި

ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް 853 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރ ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި ޚިދްމަތްތަކަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން ހޭހަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ބޭސިކް ޓްރޭނިންގ ކޯސް ހަދަމުންދިޔަ ޓްރޭނީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ވަޒީފާއާ އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ން ހިންގާ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ހަދަމުންދިޔަ ޓްރޭނީއެއް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން އޮޕަރޭޝަން ހޭހަން ހިންގުމަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ އޮޕަރޭޝަން ހޭހަންގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ސީނީއަރ ރޭންކްތަކުގެ އޮފިސަރުންނަށް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ 7 ވަނަ ބެޗ ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލޗަރ” ކޯހުގެ ހަތް ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް “ޓްރޭންނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް “ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް ޕްރޮގްރާމް އޮން އެންހާންސިންގ ޓްރޭނިންގ ސްކިލް އެންޑް ނޮލެޖް ޓު ކްރިއޭޓް އިފެކްޓިވް ލަރނިންގ އެކްސްޕީރިއަންސަސް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް އޮފިސަރސް” 02 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މ. މުލި ހުދުފިނިފެންމާގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (43 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި “އައްސޭރި ޕްރިޒަނަރސް ކަޕް 2022” ނިމިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްސޭރި ޖަލުގައި ފެށި “އައްސޭރި ޕްރިޒަނަސް ކަޕް 2022” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

118 ޓްރޭނީންނާއެކު އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 26 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެސްސީއެސް) އިން “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ އަށް ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި “އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑޭ” ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އައްސޭރި ޖަލުގައި އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް “އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑޭ” ފާހަގަކޮށްވިއެވެ.

އިތުރަށް…

ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބޮޑީވޯރން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ފްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ބޮޑީވޯރން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…