ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީއިން ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އިންސިޑެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޔޫއެންއޯޑީސީގެ މެރިޓައިމް ކްރައިމް އޮފިސް ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އިންސިޑެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021: އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކުލަބް ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021 ގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް އެފްގެ މެޗްގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

33 ޤައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 2 ގެ 2 ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް، ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފްރޭމްވަރކްގެ ދެވަނަ ފޭސް ގެ ދެ ބެޗެއް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ގޮޅީތެރޭ ތާސްކުޅެން އިންދާ މެއަށް ތަދެއް އަރައި، ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުން އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަކްތަރު ޙޮސެއިން (50 އަހަރު)، މިއަދު ފަތިހު، 2021 ނޮވެމްބަރ 18 ގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަލުތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޖަލުގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ) އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ އޮފިސަރުން ތާޒާ އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ ދެ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ ދެ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ރޭ 19:00 ގައި ނޭވާ ލުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުން އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މ. މަލަސް/ ކ. މާލެ އިސްމާޢީލް ޝަބީން (46 އަހަރު)، ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ، 2021 އޮކްޓޫބަރ 6 ގައި ނިޔާވެފައެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤައިދީން ޓީބީއަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ކ، ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 (ތިން) އަހަރުގެެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގދ. ވާދޫ/ ޖަނަވަރީގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމް (40 އަހަރު) މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރަންފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ކަމުގައިވާ “ޕްރިޒަނަރ އެކައުންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޕެމްސް)” މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…