ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، އެ ރަށުގެ ޕްރީސްކޫލްއިން ބޭއްވި “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، މާފުށީ ޕްރީސްކޫލްއިން އިއްޔެ ބޭއްވި “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީއަކު ހިންމަފުށީގެ ހިޔާ ޔޫތް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުން ކާމިޔާބީ ހާޞިލްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީއަކު ކ. ހިންމަފުށީގެ ހިޔާ ޔޫތް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޢޫދް އަލް ސަބާޔާ ހިޔާ މަދަހަ މުބާރާތް 2022” ގައި ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބީ ހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 7 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމްސީއެސްގެ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން، “ސީޕީއާރް / އޭއީޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް” ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ސީޕީއާރ / އޭއީ.ޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް” މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެކްސެލިންގ ބިޔޯންޑް އެމަރޖިންގ ޗެލެންޖަރސް – ކަރެކްޝަންސް އާފްޓަރ ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް ނިމި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ގްލޯބަލް މެރީޓައިމް ކްރައިމް ޕްރޮގްރާމް (ޖީއެމްސީޕީ) އިން ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “އެކްސެލިންގ ބިޔޯންޑް އެމަރޖިންގ ޗެލެންޖަރސް – ކަރެކްޝަންސް އާފްޓަރ ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް” ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން، ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން “ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ” ގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައި، އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި އެމްސީއެސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ޔޫއެންއޯޑީސީއިން މާފުށީ ޖަލުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ގްލޯބަލް މެރީޓައިމް ކްރައިމް ޕްރޮގްރާމް (ޖީއެމްސީޕީ) އިން ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “އެކްސެލިންގ ބިޔޯންޑް އެމަރޖިންގ ޗެލެންޖަސް – ކަރެކްޝަންސް އާފްޓަރ ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް” ގެ ނަމުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް” ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި އަންހެން ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި އަންހެން ގައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/16 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…