ފަހުގެ ލިޔުންތައް

“މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ އޮފިސަރުން ތާޒާ އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ ދެ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ ދެ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ރޭ 19:00 ގައި ނޭވާ ލުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުން އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މ. މަލަސް/ ކ. މާލެ އިސްމާޢީލް ޝަބީން (46 އަހަރު)، ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ، 2021 އޮކްޓޫބަރ 6 ގައި ނިޔާވެފައެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤައިދީން ޓީބީއަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ކ، ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 (ތިން) އަހަރުގެެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގދ. ވާދޫ/ ޖަނަވަރީގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމް (40 އަހަރު) މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރަންފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ކަމުގައިވާ “ޕްރިޒަނަރ އެކައުންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޕެމްސް)” މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕެރޯލް ބޯޑަށް އަލަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވި މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު، ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން އީޔޫގެ އެހީއާއެކު ފަރުމާކުރި “ޕްރިޒަނަރ ކްލަސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޓޫލް އާއި މެނުއަލްތައް” އެމްސީއެސްއަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޔޫރަޕައަން ޔޫނިއަންގެ މާލީ އެހީއާކު ފަރުމާކުރި “ޕްރިޒަނަރ ކްލަސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޓޫލް އާއި މެނުއަލްތައް” މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު 2 މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް: ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި 50 އަހަރު!

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” (ޕީ.އާރް.ޓީ.ޓީ) ގެ ހަ ވަނަ ބެޗްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…