ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 އަހަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 3 (ތިން) އަހަރުގެެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގދ. ވާދޫ/ ޖަނަވަރީގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމް (40 އަހަރު) މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރަންފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމެއް ކަމުގައިވާ “ޕްރިޒަނަރ އެކައުންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޕެމްސް)” މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕެރޯލް ބޯޑަށް އަލަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވި މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު، ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން އީޔޫގެ އެހީއާއެކު ފަރުމާކުރި “ޕްރިޒަނަރ ކްލަސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޓޫލް އާއި މެނުއަލްތައް” އެމްސީއެސްއަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޔޫރަޕައަން ޔޫނިއަންގެ މާލީ އެހީއާކު ފަރުމާކުރި “ޕްރިޒަނަރ ކްލަސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޓޫލް އާއި މެނުއަލްތައް” މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެންޓަރު 2 މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް: ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި 50 އަހަރު!

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” (ޕީ.އާރް.ޓީ.ޓީ) ގެ ހަ ވަނަ ބެޗްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

21 ޤައިދީންނާއެކު “ސެޓްފިކްޓް 01 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން” ކޯހުގެ 7 ވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން” ކޯހުގެ ހަތްވަނަ ބެޗްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން ހިންގި ދެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ޕްރޮގްރާމާއި “ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް “ޓްރޭނިންގ އޮން ބޭސިކް ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން” ޕްރޮގްރާމް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 16 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 16 ވަނަ  ބެޗް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ” ގެ 6 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރައިމަރީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް ޓްރޭނިންގ ގެ ހަ ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…