ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެމްސީއެސްގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “އައްސޭރި ޕްރިޒަނަރސް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 51 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން “އައްސޭރި ޕްރިޒަނަސް ކަޕް” ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަދު އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުދައްރިބުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި “އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯސް” ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

12 އަންހެން ޤައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 1 ގެ 6 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 1 ގެ އަންހެން ޤައިދީންގެ 6 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

“ލައިފް ޤުރުއާން މުބާރާތް 1443” ގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ 7 ޤައިދީން ބައިވެރިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ބެލުމުގު ދަށުގައިވާ ޤައިދީންތަކުގެ ތެރެއިން، ހަތް ޤައިދީން “ލައިފް ޤުރުއާން މުބާރާތް 1443” ގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އީއެސްޖީއިން މާފުށީ ރަށުތެރޭގައި ފަޔަރ ޑްރިލްއެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އެމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އިން ކ. މާފުށީ ރަށުތެރޭގައި ފަޔަރ ޑްރިލްއެއް އިއްޔެ ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން “އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް” ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުދައްރިބުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން، “އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯސް” މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ހިންގި “ސޭފް އެންޑް ސެކިޔޯ އެޕްރޯޗަސް ޓު އިފެކްޓިވް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ” ޕްރޮގްރާމް ނިމި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އާ ގުޅިގެން ހިންގި “ސޭފް އެންޑް ސެކިޔޯ އެޕްރޯޗަސް ޓު އިފެކްޓިވް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ” ޕްރޮގްރާމް ނިމި، ބައިވެރިންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.  

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުޑަކުދީންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއެކު މިއަދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގެ އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގެ އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްގެ އޮފިސަރުންނަށް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްތާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހިންގި ދެވަނަ “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހިންގި ދެވަނަ ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…