ރިޕޯރޓް

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔޫ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ، މާލެ ޖަލުން ދެވަނަ މެޗް ރަނގަޅުކޮށްފި

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ދެވަނަ ރޭގެ މެޗްތައް ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާލޭ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި އައިކޯސްޓެވެ. މި މެޗް 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ، ޓިމް އެޗްކިޔޫ އެވެ. އިތުރަށް…

މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 ބަންދުކުރުން

މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 ގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީން އެކި ޖަލުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 2019 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު އެޖަލު ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ރިމާންޑް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 2003 ސެޕްޓެމްބަރ އިތުރަށް…

ސިއްހީ ފަރުވާ

އިންސާނާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިތުރަށް…

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2017

ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް މިއަދު އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުން ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް

ޖަލަށް ގެންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް އަދި ބަންދު މީހަކަށްވެސް އެމީހާ ޖަލަށް ގެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާނޫނު ނަންބަރު 2013/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ އިތުރަށް…

‏އެމްސީއެސް އިން ގައިދީންނަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ‏

ޖަލުތަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރުހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް…

އިބްރާހީމް އާރިފް: މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ

މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2016 މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ފްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑަރސް ޓީމްގައި އިތުރަށް…

އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް މަރުހަބާ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ، ޤައުމުގެ ސިޔާސީ، އިގުތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ އިތުރަށް…

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް – ޤައިދީންނަށް ފުރުޞަތެއް

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްއަކީ ކުށްކުރާ މީހުން މަދުކުރުމަށާއި ކުށްކުރާމީހުން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ދެވެނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޓާފް އޭރިޔާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެން ޤައިދީން

ޤައިދީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ދުވަސްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މާފުށީޖަލުގައި ތިބޭ އަންހެން ޤައިދީން ލައްވައި ސްޓާފް އޭރިއާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ އިތުރަށް…

ޤައިދީން މުޖުތަމަޢުއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، 17 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޢާންމުކޮށްފި

ގައިދީން މުޖުތަމަޢުއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 17 ފެބްރުއަރީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

ބަދަލުވަމުންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ނަޒަރެއް

ދިވެހި ތާރީޚުން ހެކިދޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އަދި މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ޒަމާނެއް ނާދެއެވެ. އެކިއެކި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައާއި، އެކިއެކި ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު އިތުރަށް…