ރިޕޯރޓް

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015” ނިމިއްޖެއެވެ.

މި ސެމިނަރގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އިތުރަށް…

އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް

އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް ނުވަތަ އީ.އެސް.ޖީ އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަލުތަކަށް އިމަޖެންސީ އިތުރަށް…