ޚަބަރު

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 2 ގެ އައު 2 ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފްރޭމްވަރކްގެ ދެވަނަ ފޭސް ގެ އައު ދެ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި 2 ބެޗްގައި ޖުމްލަ 42 ޤައިދީން ހިމެނެއެވެ.

އިތުރަށް…

އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގ(އެސްސީއެސް) އިން “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 7 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އަދި މިއީ އެމްސީއެސްގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން 34 އޮފިސަރުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން 34 ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން މިއަދު ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރިސްކޯއިން ސޮލަރެލްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ސިއްޚީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ސޮލަރެލް އިންޝުއަރަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021: ޕްރިޒަން ކްލަބް ސެމީ ފައިނަލަށް!

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021 ގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއަރޓަރ ފައިނަލް މެޗްގައި އެމްއޭސީއެލް ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބް ސެމީ ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021: ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި، ޕްރިޒަން ކްލަބް ކުއަޓަރ ފައިނަލަށް!

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021 ގައި ރޭ ކުޅުނު ރައުންޑް އޮފް 16ގެ މެޗްގައި ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުއަޓަރ ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީއިން ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އިންސިޑެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޔޫއެންއޯޑީސީގެ މެރިޓައިމް ކްރައިމް އޮފިސް ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ޓްރޭނިންގ އޮން ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އިންސިޑެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021: އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކުލަބް ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021 ގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް އެފްގެ މެޗްގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

33 ޤައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 2 ގެ 2 ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް، ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފްރޭމްވަރކްގެ ދެވަނަ ފޭސް ގެ ދެ ބެޗެއް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ގޮޅީތެރޭ ތާސްކުޅެން އިންދާ މެއަށް ތަދެއް އަރައި، ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުން އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަކްތަރު ޙޮސެއިން (50 އަހަރު)، މިއަދު ފަތިހު، 2021 ނޮވެމްބަރ 18 ގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަލުތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޖަލުގައި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ) އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…