ޚަބަރު

އައްސޭރި ޖަލަށް 11 އަހަރު!

އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު އައްސޭރި ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓަންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕެރޯލް އޮފިސަރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)އިން ޕެރޯލް އޮފިސަރުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ އައުބެޗެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލޗަރ” ކޯހުގެ އައު ބެޗެއް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ގައިދީންނަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގައިދީންނަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްސް ރިވިއު ފޯރަމް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގައިދީންނަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި “ޕްރޮގްރާމްސް ރިވިއު ފޯރަމް”  ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އޮފިސަރުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ  އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ގެ އައު ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

އެމްއެންޑީއެފް އާ ގުޅިގެން “ސީ.ޕީ.އާރ / އޭއީ.ޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމް” ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގުޅިގެން އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގެ ބައިވެރިންނަށް “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް އިތުރަށް…

“ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019” ޗެމްޕިއަންކަން އީ.އެސް.ޖީ އިން ހޯދައިފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީ.އެސް.ޖީ އިން ހޯދައިފިއެވެ. އިތުރަށް…