ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ޖަލާއި މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ ޖަލާއި މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރަށް…

ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް 05 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ 03 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި “ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު”ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް “ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު”ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް “އައި ކޭމްޕް” އެއް ހިންގުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ދެ “އައި ކޭމްޕް” މެދުވެރިކޮށް 88 ގައިދީންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ދެ އަހަރަށް ފަހު އާއިލާގެ ފަރާތުން ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް އަލުން އަންނައުނު ފޮނުވޭ ގޮތް މި ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ އަންނައުނު ފޮނުވުން މެދުކަނޑާލި އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް، މިއަދުން ފެށިގެން އެ ފަރާތްތަކަށް އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން “އައިޑެންޓިފައިންގ ސައިކިއޭޓްރިކް ޕޭޝަންޓްސް އިން ޕްރިޒަންސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “އައިޑެންޓިފައިންގ ސައިކިއޭޓްރިކް ޕޭޝަންޓްސް އިން ޕްރިޒަންސް”ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކަޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2019” ގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2019” ގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޛް ކުރުމަށާއި، ތަންފީޛް ކުރެވޭ މިންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު މިއަދު އެކުލަވާލައި، އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 2 ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 2 ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.  އެއީ އަންހެން 14 ގައިދީންގެ ބެޗަކާއި ފިރިހެން 18 ގައިދީންގެ ބެޗެކެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ އައު 2 ބެޗް 162 ގައިދީންނާއި އެކު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ އައު 2  ބެޗް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ހުރިހާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ މިއަދު އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…