ޚަބަރު

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ދީނީ ކްލާސްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިންގަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ  ބެޗްގެ ބައިވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ދީނީ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުން މާފުށީ ސްކޫލަށް 1000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީން ފަހާފައިވާ 1000 ފޮތި މާސްކު، މާފުށީ ސްކޫލަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދެ މާސްކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އޫއެންއޯޑީސީ އިން ވަރޗުއަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް “ވައިރަސަސް އިން ޕްލޭސަސް އޮފް ޑިޓެންޝަން” ގެ ނަމުގައި ވަރޗުއަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާލޭ ޖަލުގެ އީއެސްޖީ އޮފިސަރެއް ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެ ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތައް ނައްސިވެއްޖެ

މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އަށް މާލޭ ޖަލުގެ އީއެސްޖީ އޮފިސަރެއް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޖަލުން ޓެސްޓްކުރި ހުރިހާ ފަރާތެއްވެސް އެ ވައިރަހަށް ނައްސިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

89 ގައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 13 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 13 ވަނަ  ބެޗް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން, މި ސަރވިސްއިން އަޅާފައި ވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އައު އާންމު ހާލަތުގައި ލުއިތަކެއް.

ސަރުކާރުން އައު އާންމު ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުން، ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން އަދި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ ބެޗް 50 ގައިދީންނާއެކު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ  ބެޗް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 30 ސާމްޕަލްވެސް ނައްސިވެއްޖެ

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހުޅުމާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާޕަލްތައް ވެސް ނައްސި ވެއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހުޅުމާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުންނާއި މާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 72 ސާމްޕަލް ނައްސިވެއްޖެ

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، އައްސޭރި ޖަލުންނާއި މާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 72 ސާޕަލް ނައްސި ވެއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، މާލެ ޖަލުގައި މިރޭ ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި މިއަދު ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…