ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ރ.ކަނދޮޅުދޫ، ރިހިތަޅާގެ އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު މިއަދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އަދި 2 ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)އިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އަދި 2 ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާލޭ ޖަލުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލަށް 11 އަހަރު!

އައްސޭރި ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު އައްސޭރި ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓަންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޕެރޯލް އޮފިސަރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)އިން ޕެރޯލް އޮފިސަރުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ އައުބެޗެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލޗަރ” ކޯހުގެ އައު ބެޗެއް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ގައިދީންނަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގައިދީންނަށް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ގައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްސް ރިވިއު ފޯރަމް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގައިދީންނަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި “ޕްރޮގްރާމްސް ރިވިއު ފޯރަމް”  ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އީއެސްޖީ އޮފިސަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އޮފިސަރުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ  އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ގެ އައު ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…