ޚަބަރު

އެމްސީއެސްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް “ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރސް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް” ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ”ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރސް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް”ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

18 އަންހެން ޤައިދީންނާއެކު ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެސެންޝަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ 1 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ” އެސެންޝަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން” ކޯހުގެ އެއްވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއާ ގުޅިގެން ޔޫއެންއޯޑީސީ އިން ހިންގި ތިން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)، އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި ތިން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލެ ޖަލަށް 8 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގެ ދަށުން ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)އިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގެ ދަށުން އެކި ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ޖަލުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލެ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްއިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ގައި މިއަދު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް، “ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް”ގެ “ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ، “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)”ގެ “ޓްރޭނިންގ ދަ ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަހަށް މަރުހަބާ!

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަންހެން އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް އޮފިސަރުން މިއަދު ހެނދުނު ފިރިހެން އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށް ރަތް ދޫލައިން މަރުހަބާ ކިޔާ، ކުޑަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފަރޒް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ހައި ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފަރޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ހައި ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ އީ-ސަރވިސް ޕޯޓަލް ތައާރަފްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ  އެސޯސިއޭޓެޑް ޓޯޓަލް އޮފެންޑަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް (އެޓަމްސް) އީ-ސަރވިސް ޕޯޓަލްގެ ޓަރައިލް ވަރޝަން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

20 ޤައިދީންނާއެކު “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ގެ 6 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތައުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯހުގެ 6 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލަށް 22 އަހަރު ފުރިއްޖެ!

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 22 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ރަސްމީއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…