ޚަބަރު

ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” އާއި ބެންގްކޮކް ރޫލްސް އާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންނާރުމާގޭ ޙަސަން މޫސާ ދީދީ (85 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ 52 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 52 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ ކ. މާފުށީ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ބ. ތުޅާދޫ ބޯދި އިސްމާޢީލް އަބޫބަކުރު (55 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައިތިބި ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެމްސީއެސްއިން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި މުޖްތަމަޢުއަށް ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އާ ގުޅިގެން “ޕަރޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް” ހިންގުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.  

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ތުރުކީގައި ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ 10 އޮފިސަރުންގެ ޓީމެއް، ތުރުކީގައި ހިންގި “ޕްރިޒަން ޑިސްޕެޗް / ގާޑް އޮފިސަރ ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނާސް” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

38 ޓްރޭނީންނާއެކު އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 28 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެސްސީއެސް) އިން “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 10 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 19 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް އެކެއްގެ 19 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސަރަޚައްދީ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ޔޫއެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޓްރޭނިންގ އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (އައިސިޓެޕް) އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާ ގުޅިގެން “ރީޖަނަލް ކައުންޓަރިންގ ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒްމް އިން ޕްރިޒަންސް (ސީވީއީ-ޕީ) ވޯކްޝޮޕް” ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން ޤައިދީންނަށް “ޕޯރިންގ އާޓް ވޯކްޝޮޕް” ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް “ފޯރިންގ އާޓް ވޯކްޝޮޕް” އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްއިން އައިސީއާރްސީ އާ ގުޅިގެން “ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް” ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) އާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ޕްރިޒަން މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް” މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގަފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާއިމުކުރި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑުހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އޮފިސަރުންނާއި ޤައިދީން ފުޓްސަލް ކުޅުމަށް ޤާއިމުކުރި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…