ޚަބަރު

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ ބެޗް 50 ގައިދީންނާއެކު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ  ބެޗް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 30 ސާމްޕަލްވެސް ނައްސިވެއްޖެ

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހުޅުމާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާޕަލްތައް ވެސް ނައްސި ވެއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހުޅުމާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުންނާއި މާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 72 ސާމްޕަލް ނައްސިވެއްޖެ

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، އައްސޭރި ޖަލުންނާއި މާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 72 ސާޕަލް ނައްސި ވެއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ޖަލުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، މާލެ ޖަލުގައި މިރޭ ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްސޭރި ޖަލުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި މިއަދު ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 13 އަހަރާއި 6 މަސްދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ހއ.ފިއްލަދޫ، ފީރޯޒްގެ، އިސްމާއިލް ޙުސެއިން (92 އަހަރު) ރޭ މެންދަމު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކަމާއިކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ޖަލުތަކަށް މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ރެންޑަމް ސާޕަލް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް، އޮންލައިންކޮށް ޢާއިލާއިން ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މިހާރު ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޢާއިލާ ތަކުގެ ފަރާތުން ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ނަރުހުންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް އެޗްޕީއޭއިން ކޯވިޑް-19 އާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއ މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާފުށީ ޖަލު ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން މިއަދު އެ ޖަލު ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ.

އިތުރަށް…