ޚަބަރު

50 ޤައިދީންނާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 14 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މައްސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 14 ވަނަ  ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް އެމްސީއެސް އިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 49 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް 49 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް މިއަދު 49 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެ ނިޒާމަށް ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާގެ ނަން ބަދަލުވަމުން އައިސް، ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއް ގާއިމުކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް…

ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރެހުމާބެހޭ ވަރކްޝޮޕެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް “ސްޓަރޓިންގ އާރޓް ވަރކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި ކުރެހުމާބެހޭ ވަރކްޝޮޕެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފަރުވާ ދަމުންދިޔަ ޔާސިރު ޔަހުޔާ (ޔަމަން) ނިޔާވެއްޖެ

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ކޮންޓްރޯލާރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވެންދެން ބަންދުކޮށްފައިހުރި ޔާސިރު ޔަހުޔާ (ޔަމަން) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވާނީ މިއަދު 16:25 ގައި އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވުނީ ކެއުމަން އިންކާރުކޮށް ހާލު ސީރިއަސްވަމުންދިޔުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިތުރަށް…

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބަންދު މީހެއް ނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބަންދުމީހެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

20 ޤައިދީންނާއެކު ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯހުގެ 6 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސްޓަރޓިންގ އެގްރިކަލޗަރ” ކޯހުގެ ހަ ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ކްލާސްތައް އޮންލައިންކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 ގައި ހިންގާ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ބައިވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އަންހެން 24 ޤައިދީންނާއެކު ފަހާކޯހުގެ ހަ ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސޮވިންގ” ކޯހުގެ ހަ ވަނަ ބެޗް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ. 

އިތުރަށް…

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ދީނީ ކްލާސްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިންގަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 ގެ 12 ވަނަ  ބެޗްގެ ބައިވެރިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ދީނީ ކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުން މާފުށީ ސްކޫލަށް 1000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީން ފަހާފައިވާ 1000 ފޮތި މާސްކު، މާފުށީ ސްކޫލަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދެ މާސްކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އޫއެންއޯޑީސީ އިން ވަރޗުއަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް “ވައިރަސަސް އިން ޕްލޭސަސް އޮފް ޑިޓެންޝަން” ގެ ނަމުގައި ވަރޗުއަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…