ޚަބަރު

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހިންގި ދެވަނަ “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހިންގި ދެވަނަ ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްސީއެސްގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް “މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްސަކޮށް ”މިޑްލް މެނެޖަރސް ރިފްރެޝަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސްވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރީޝަން ކޯސް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު އެމަޖެންސީކޮށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދިޔަ އއ. ހިމަންދޫ ހެޕީ ރެސްޓް ޢަލީ މުޙައްމަދު (58 އަހަރު) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، އެ ރަށުގެ ޕްރީސްކޫލްއިން ބޭއްވި “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، މާފުށީ ޕްރީސްކޫލްއިން އިއްޔެ ބޭއްވި “ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް…

ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޔޫއެންއޯޑީސީއާ ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީންޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް (ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީއަކު ހިންމަފުށީގެ ހިޔާ ޔޫތް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުން ކާމިޔާބީ ހާޞިލްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީއަކު ކ. ހިންމަފުށީގެ ހިޔާ ޔޫތް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޢޫދް އަލް ސަބާޔާ ހިޔާ މަދަހަ މުބާރާތް 2022” ގައި ބައިވެރިވެ، ކާމިޔާބީ ހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ އޮފިސަރުންނަށް ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ” ޕްރޮގްރާމް ގެ 7 ވަނަ ބެޗްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމްސީއެސްގެ އަސާސީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ 25 ވަނަ ބެޗެވެ.

އިތުރަށް…

އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން، “ސީޕީއާރް / އޭއީޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް” ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގުޅިގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “ސީޕީއާރ / އޭއީ.ޑީ އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް” މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…

އެކްސެލިންގ ބިޔޯންޑް އެމަރޖިންގ ޗެލެންޖަރސް – ކަރެކްޝަންސް އާފްޓަރ ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް ނިމި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފިސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ގްލޯބަލް މެރީޓައިމް ކްރައިމް ޕްރޮގްރާމް (ޖީއެމްސީޕީ) އިން ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް “އެކްސެލިންގ ބިޔޯންޑް އެމަރޖިންގ ޗެލެންޖަރސް – ކަރެކްޝަންސް އާފްޓަރ ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް” ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން، ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން “ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ” ގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައި، އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ޓީބީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރަށް…