ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޕެނިޓެންޝަރީ ނިޒާމުގައި މިއަދު މިދިޔައީ ރަސްމީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރަފްވެގެން – ހޯމް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެނިޓެންޝަރީ ނިޒާމުގައި މިއަދު މިދިޔައީ ރަސްމީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރަފްވެގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖަމީލް އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ބައެއް ޤައިދީން “ޕެންޓަގަން” އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ “ޕެންޓަގަން” ޖަލަށް ބައެއް ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީޕީއާރުއެސް) އިތުރަށް…