ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ކޯޕަރޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހަބެލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެ ފިހާރައެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެޗްއާރުސީއެމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނާ އަދި ގައިދީންނާގުޅޭ އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން ސަރވިސަސްގެ އާ އޮނިގަނޑާބެހޭގޮތުން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

1 ޖޫން 2012 ގައި ފާސްކުރެވުނު ޕްރިޒަން ސަރވިސަސްގެ އޮނިގަނޑާއި ބެހޭގޮތުން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް…

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑީޕީއާރުއެސް އަށް ކޮމިޝަނަރ އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީޕީއާރުއެސް) އަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޤައިދީންނަށް ސިއްރުން ތަކެތިފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންތައް ހުއްޓާލުމަށް ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ފަޔާޒް ގޮވާލައްވައިފި

ޖަލުތަކުގައިތިބޭ ޤައިދީންނަށް ސިއްރުން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންތައްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރޓ) މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އިތުރަށް…

ޕެނިޓެންޝަރީ ނިޒާމުގައި މިއަދު މިދިޔައީ ރަސްމީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރަފްވެގެން – ހޯމް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެނިޓެންޝަރީ ނިޒާމުގައި މިއަދު މިދިޔައީ ރަސްމީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރަފްވެގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖަމީލް އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ބައެއް ޤައިދީން “ޕެންޓަގަން” އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ “ޕެންޓަގަން” ޖަލަށް ބައެއް ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީޕީއާރުއެސް) އިތުރަށް…