ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދެވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ދެވަނަ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 132 އޮފިސަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުން ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ޤައިދީންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ކަލާފާނު އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 16ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވިސްގެ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޯޅަވަނަ އެންޓްރީ ލެވެލްގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް، ހ. ދިޔަދޫ މޫސާ އާޒިމް މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މޫސާ އާޒިމް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރަށް…

ޑީޕީއާރުއެސް އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ހުސެއިން މަނިކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާވިސަސް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމްއެފެއާޒް ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރަށް…

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ކޯޕަރޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހަބެލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެ ފިހާރައެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެޗްއާރުސީއެމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނާ އަދި ގައިދީންނާގުޅޭ އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން ސަރވިސަސްގެ އާ އޮނިގަނޑާބެހޭގޮތުން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

1 ޖޫން 2012 ގައި ފާސްކުރެވުނު ޕްރިޒަން ސަރވިސަސްގެ އޮނިގަނޑާއި ބެހޭގޮތުން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް…

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑީޕީއާރުއެސް އަށް ކޮމިޝަނަރ އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީޕީއާރުއެސް) އަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޤައިދީންނަށް ސިއްރުން ތަކެތިފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންތައް ހުއްޓާލުމަށް ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ފަޔާޒް ގޮވާލައްވައިފި

ޖަލުތަކުގައިތިބޭ ޤައިދީންނަށް ސިއްރުން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންތައްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރޓ) މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އިތުރަށް…