ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މާފުށީ ޖަލުގެ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީޕީއާރުއެސް) އިތުރަށް…