ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އިން ހިންގި “އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4″ ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފަސް ލީޓަރުގެ 2500 ފުޅިފެން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަހައިފި

މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކުންފުނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ އިތުރަށް…

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުން ޖަލުތަކަށް ވަޑައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮމިޝަނާރ އޮފް ޕްރިޜަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ޑްރަގް ކޯޓް ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުންހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ހަމަނުޖެހުމުގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގައި ހިނގި ޙާދިޘާގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ބައްދަލުކުރައްވާ، އެ އޮފިސަރުންގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލުގައި ޤައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އޮފިސަރުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ތަކެއްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގެޙާދިޘާ ދިމާވީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ބޯގުނުމަށް ދިޔުމުން، ބޯގުނަން ބައެއް ޤައިދީން އިންކާރު ކުރުމުންނެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް” ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީޒް” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް “ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީޒް” ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ހިންގި “ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 25 ނޮވެމްބަރ 2014 އިން 26 ނޮވެމްބަރ 2014 އަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަން އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލާއި އީ.އެސް.ޖީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން “ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް” ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރު ގުޅިގެން މިއަދު  ހެނދުނު 10:00 ން ހަވީރު 17:30 ގެ ނިޔަލަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލާއި އީ.އެސް.ޖީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން “ޑިނަރ ނައިޓް” ބާއްވަފި

މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލާއި އީ.އެސް.ޖީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢާއިލީ ހަވީރު މިއަދު ބާއްވަފި

މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް ގެ އަހަރީދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށިއްޖެ

މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް މިއަދު މަފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. އިތުރަށް…

އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ 2 ވަނަ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އިން ހިންގި “އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 2″ ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައެވެ. އިތުރަށް…