ޚަބަރު

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާފުށީ ޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019 ގެ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާފުށީޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލާ އީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު މާފުށީ ޖަލުން ވަނީ 6 0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރި ޓީމަކަށް އެޗްކިޔު!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެޗްކިޔު އިން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

ޓީމް އެޗްކިޔު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މާލެ ޖަލާ ވާދަކޮށް 5 1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން މާލެ އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔު އަދި އައްސޭރި ޖަލުން ބައްދަލު ކުރި މެޗް ޓީމް އެޗްކިޔު ކާމިޔާބިކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019 ގެ މިއަދުގެ މެޗުގައި އައްސޭރި ޖަލާ ވާދަކޮށް 1 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އެޗްކިޔު މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

އައްސޭރިޖަލުން މިއަދު މުބާރާތާ ވަކިވާއިރު އެއްވެސް މެޗަކުން ކާމިޔާބުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އެޗްކިޔު އަށް!

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019 ގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އެޗްކިޔު އިން ހޯދައިފި އެވެ.

ޓީމް އެޗްކިޔު އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ 10 ޕޮއިންޓާއެކުގަ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: މާލެ ޖަލާ އީއެސްޖީ ވާދަކުރިމެޗް، އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓުގައި މާލެ ޖަލު އަދި އީއެސްޖީ ވާދަކުރި މެޗް އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

އީއެސްޖީ މި މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ 4 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މާލެ ޖަލުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: މާފުށީ ޖަލުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019 ގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗު 3 3 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ، މާފުށީ ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019: މާފުށީ ޖަލުން މާލެ ޖަލުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓުގައި މާފުށީ ޖަލާ މާލެ ޖަލު ބައްދަލު ކުރި މެޗު މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުން 4 ގޯލާއެކު މި މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، މާލެ ޖަލަށް މެޗުގައި އެއްވެސް ލަނޑެއް ޖެހޭގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: އީއެސްޖީ އަދި އައްސޭރި ޖަލު ބައްދަލު ކުރި މެޗް އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގައި އީއެސް އަދި އައްސޭރި ޖަލު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕްރޮގްރާމް އޮފް ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރީ އިންޓެގްރޭޝަން ފޮރ ދަ ޓްރީޓްމެންޓް އޮފް ރިސިޑިވިޒަމް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފި

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ދުރުކޮށް އަނބުރާ މުޖްތަމަޢުއަށް ގެނެސް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗް ކިޔު ދެވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގައި ޓީމް އެޗްކިޔު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މި މެޗް ޓީމް އެޗް ކިޔު ކާމިޔާބު ކުރީ މާފުށީ ޖަލާ ވާދަކޮށް 1 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: ތިން ވަނަ މެޗު މާލޭ ޖަލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ތިން ވަނަ މެޗު މާލޭ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މި މެޗު މާލެ ޖަލުން ކާމިޔާބުކުރީ އައްސޭރި ޖަލާ ވާދަކޮށް 8 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗު ކުޅެފި

މާލޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ދެވަނަ މިއަދު ކުޅެފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީ ވާދަކުރި މި މެޗް ނިމިގެން ދިޔައީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް އިތުރަށް…

Prison Club