ޚަބަރު

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 18 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 18 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

8 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްއާން އެންޑް އިތުރަށް…

ICOST

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 1 އަދި ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 1 އަދި ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ.
މާފުށި ޖަލުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްކޮށްދެއްވާ، ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލް ކޮށްދެއްވީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤައިދީންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޤައިދީންނަށް ފަރުވާ ދެވޭ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤިރާއަތު ލެވެލް 3 ގެ 5 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

ޤިރާއަތު ލެވެލް 3 ގެ 5 ވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

7 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރއާން އެންޑް ސުންނަތާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

އެގްރިކަލްޗަރގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީންނަށް ވަރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ވޮކޭޝަނަލް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ޕްރިޒަން ލޭބަރ ޑިޕަރޓްމަންޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ދަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަރކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މި ވަރކްޝޮޕަކީ، މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ކުރިއަށްދާގޮތަށް ފެށި ވަރކްޝޮޕެކެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް ކޮމްޕިޓެންސީ ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލީޑަރޝިޕް ކޮމްޕެޓެންސީ ވޯރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށްގެންސްފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި މި ވޯރކްޝޮޕަކީ، 1 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯރކްޝޮޕެކެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕަކީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިތުރަށް…

ICOST

ޤިރާއަތު ލެވެލް 2 ގެ 10 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

ޤިރާއަތު ލެވެލް 2 ގެ 10 ވަނަ ބެޗް މާފުށީޖަލުގައި ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދު ފެށި މި ކޯހަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒ (އައިކޯސްޓް) އާއި، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ.

4 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޯހަކީ، ޤިރާއަތު ލެވެލް 1 ނިންމާ ކޯހުން ފާސްވި ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

މާލޭ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މާލޭ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޑިނަރ ނައިޓެއް މިރޭ އެޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރޭގެ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީއެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމާ ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ގެ ހަތަރު ވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

1 އަހަރާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިތުރަށް…

ICOST

އައްސޭރި ޖަލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް އިއްޔެ އެ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ ސަތާރަވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެތެރެއިން، ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ 17 ވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

8 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިކޯހަކީ، އައިކޯސްޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްއާން އެން ސުންނަތާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ. އިތުރަށް…

3I2A3689

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Deputy Commissioner of Prisons