ޚަބަރު

އައިޓީ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް…

_MG_9354

ނޫސްބަޔާން

ޝަރުޢީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލާދީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރަން ޖެހޭނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށާއި، އިތުރަށް…

news-background

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ އިތުރަށް…

news-background

މާލޭ ޖަލުގެ ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ 17 ޖެނުއަރީ ގައި

މާލެ ޖަލަކީ ގޭބަންދު ކުރުމަށާއި، އަރުވާލުމަށާއި އަދި ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކުރުމުން އެ ޤައިދީން އިތުރަށް…

_MG_8470

އައްސޭރި ޖަލުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އައްސޭރި ޖަލުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް މިއަދު ހަވީރު އެ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-

އާރު-37 ގެ ފުރުސަތުގެ ދަށުން އަދަބުލުއިކޮށްދެއްވި ޤައިދީންގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި.

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤައިދީންގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިތުރަށް…

news-background

އިތުރު އަހުލުވެރި މަރުކަޒުތައް ހުޅުވަނީ!

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އިތުރު އަހުލުވެރި މަރުކަޒުތަކެއް ހުޅުވިގެން ދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން

އެމް.ސީ.އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި.

އެމް.ސީ.އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ. އެ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައިވަނީ އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގެ އިތުރަށް…

_MG_7726

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ފުރިހަމަކުރި އަންހެން ގައިދީންނަށް ލިއުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް) އިން ގައިދީންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ފުރިހަމަކުރި އަންހެން އިތުރަށް…

9

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ކ. ހިންމަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު 03:30 ހާއިރު އިތުރަށް…

news-background

20ވަނަ ރެކްރޫޓް ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް″ ގެ 02 ވަނަ އިތުރަށް…

_MG_5819

މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

maafushi prison