ޚަބަރު

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ 1 ނަންބަރު ޓާފް ދަނޑުގައި މުބާރާތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އިތުރަށް…

image2

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޓީމް އެޗްކިޔު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާލޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާލެ ޖަލާއި ޓީމް އެޗްކިޔު ބައްދަލު ކުރި މެޗް ޓީމް އެޗްކިޔު އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ފަށައިފި

23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް، ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 17 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

ICOST

އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް އަދި ޑިސިޝަން މޭކިންގް އެންޑް ޕްރޮބްލެމް ސޯލްވިންގް ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

ޕްރޯލް އޮފީހުގެ އޮފިސަރުންނާއި، މާލެ ޖަލާއި ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް އަދި ޑިސިޝަން މޭކިންގް އެންޑް ޕްރޮބްލެމް ސޯލްވިންގް ވޯކްޝޮޕް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 3 އަދި 4 ވަނަ ބެޗް ނިންމާލައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑިޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި ޖުވެންއިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުންދާ “ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިން ފޯރ އެމްސީއެސް” ގެ ތިންވަނަ އަދި އިތުރަށް…

ICOST

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ގޭސްފުޅިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އިއްޔެ ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މިހާރު އެޖަލުގައި ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ގޭސްފުޅިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އައްސޭރިޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އިތުރަށް…

asseyri prison cp

އާއިލާތަކަށް ބައްދަލުކުރަން ފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށް މާލެޖަލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އަންނައިރު ބައްދަލުކުރުމުގައި ބައިވެރިކުރާ ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރގެ މި ޒިޔާރަތުގައި އެސް.ޕީ މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އިތުރަށް…

CP_Maafushi

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ހެޑް އޮފީހުގައެވެ. އިތުރަށް…

CP_icost

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕެރޯލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

ޕެރޯލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި އެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕަކީ ޕެރޯލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް އޮފިސަރުންނަށް ޕެރޯލްއާއި ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްސާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި އިތުރަށް…

ICOST