ޚަބަރު

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް ފަށައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “އައިކޮމް ޕީއާރިސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018” ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތް ފެށުމުގެގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާ އިތުރަށް…

open

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އިތުރަށް…

28_edited

ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

މިދުވަސްވަރު ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތްތަކަށް ބަލާފައި، އަދި ބައެއް ބަންދުމީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ބަދަލުތައް، މާފުށީ ޖަލުގައި އިތުރަށް…

news-background

ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG_7923

“ޓްރޭނިންގ ފޯ ޓްރޭނަރސް” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޓްރޭނިންގ ފޯ އިތުރަށް…

IMG_7774

ގައިދީންނަށް ޤިރާއަތު ކޯސްގެ ލެވެލް 1 އަދި 2 ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ޤިރާއަތު ކޯހުގެ އިތުރަށް…

ޤިރާތު ކޯހުގެ ކުލާހެއްގެ ތެރެއިން

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2018: ޕްރިޒަން ކުލަބު ދެވަނަބުރަށް.

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް އެޗްގެ ފަހުމެޗު ހޯމް އެފެއާޒް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބު އެގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

30.03.2018

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅަކާ – ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅަކާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީ.ޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ އިތުރަށް…

_MG_2535

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފަށައިފި.

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ކ. މާފުށީގައިހުންނަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އިތުރަށް…

_MG_2591

ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް އިތުރަށް…

IMG_7574

މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެޖަލުގައި ރޭ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިތުރަށް…

male prison

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރ އިތުރަށް…

Customer Service.2