ޚަބަރު

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ފުރަތަމަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުން މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރި، 3 ސެޓް 0 ސެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން މާލޭ ޖަލުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ފަށައިފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 މާފުށީ ގައި މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށީގެން ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު މި މުބާރާޓް ބާއްވަމުން އަންނަތާ 3 ވަނަ އަހަރެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗް އަހުމަދު ސާޖިދު އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

މާލެ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ވޯރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލެ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ވޯރކްޝޮޕެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދި މި ވަރކްޝޮޕަކީ، ޖަލުގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި، ކޮންމެ ބަދަލަކަށްވެސް ނަފްސު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި، އިތުރަށް…

ICOST

މާފުށީގައި ގައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ލޯންޑްރީ އަކާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް އިތުރު 2 އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުވައިފި

މާފުށި ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ލޯންޑްރީ އަކާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޚާއްޞަ އިތުރު 2 އެޕާރޓްމަންޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ލޯންޑްރީ އާއި އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުއްވާ ދެއްވީ، މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ރިޒާ އެވެ.  އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 – ޕްރިޒަން ކްލަބް ދެވަނަ ބުރަށް

ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 ގެ ދެވަނަބުރުން ޕްރިޒަން ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ޕްރިޒަން ކްލަބް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ، ޓްރޭޑް ކްލަބް އާއިއެކު ރޭ ކުޅުނު މެޗު 2 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓްރޭޑް ކްލަބް ބަލިކޮށް، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

އެމްސީއެސް އާއި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން ހެލްތު އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ޑިޕަރޓްމަންޓާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ހެލްތު އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ، 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްސޭރި ޖަލާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 19 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެތެރެއިން، ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ 19 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް ކްލާސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

އިމަރޖެންސީ ސަޕޯޓްގްރޫޕް އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް” ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކްލާސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

Institute For Correctional Studies

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 3 ގެ 6 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 2 ނިންމާ ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ފޭސް ތިނެއްގެ 6 ޕްރޮގްރާމެވެ.

1 އަހަރާ 3 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއަދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް އިތުރަށް…

ICOST

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފަރާތުން އެމްސީއެސްއަށް ކޮމްފިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ހަދިޔާކޮށް، އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި

ސީއެސްސީގެ ދަށުން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށް، އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފަރާތުން ރަމްޒީކޮށް ސިސްޓަމްތައް ޙަވާލުކުރެއްވީ ޗެއަރޕަރސަން އަޙްމަދު ޝިފާން އެެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އިންމޭޓްސް ކުރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019 މާފުށީގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019 މާފުށީ ސުކޫލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ސިލްސިލާކޮށް މި ފެއާ ބާއްވާތާ 8 ވަނަ ފަަހަރެވެ.

މި ފެއާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުމަށް މި މުއައްސަސާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަވަމުން ގެންދާ “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019” އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service