ޚަބަރު

މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އަންހެން އޮފިސަރުންނާ މަދަނީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޚާއްޞަ އިތުރަށް…

women

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތް ތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން އިތުރަށް…

IMG_6697

މާފުށީ ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަނާއެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިފި.

މާފުށީ ޖަލަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ހެދުމުގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވައިގެން ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާއެއްޗެހިތަކެއް ވައްދަން އުޅެނިކޮށް މިރޭ އަތުލައިފިއެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް…

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނުނު ތަކެތި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އައްސޭރިޖަލަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

2

އެމްސީއެސްއިން ސްޓެލްކޯއާއިއެކު ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި، ރަނގަޅު މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް…

ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

news-background

ޕްރިސްކޯގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)ގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

cp shop open

ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މާފުށި ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށައަޅާ، އިތުރަށް…

ޕްރިސްކޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--

ހުރިހާ އޮފިސަރުން އަބަދުވެސް ތިބެންވާނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި – ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ތިއްބަވަން ވާނީ އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައިކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ކޮމިޝަނަރ ޝިހާން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--

އައްސޭރި ޖަލުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކި ގޮތްގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފިއެވެ.

ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ އިތުރަށް…

އެންމެ ހަށިހެޔޮ އޮފިސަރަށް ޑީ.ސީ.ޕީ ޒިލާލް، ހަނދާނީ ފިލާ ޙަވާލުކުރައްވަނީ-

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިތުރަށް…

IMG_5445

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރަށް…

1