ފަހުގެ ލިޔުންތައް

“އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާ ކުރާބައެއް” ކޮމިޝަނަރ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން އަނބުރާ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރާ ބައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އިތުރަށް…

cp-620x334

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން މިރޭ ހުވާކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

31 officers

ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮށްފި

“ޖަލުގެ އަމާންކަމަށް އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިވެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތު އިތުރަށް…

boundary wall

ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އިތުރަށް…

Swear

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް 02 މާރޗް 2015 ގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

Bound1

“މާލޭ ޖަލަކީ ޖަލުތައް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޖަލެއް” ކޮމިޝަނަރ

މާލޭ ޖަލަކީ ޖަލުތައް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޖަލެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

CP Male' prison

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

“ޖަލުގެ އަމާންކަން އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން” ގެ ނަމުގައި، މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi wall

މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކުގެ ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރުކުމަޑީގެ ސަބަބުން މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުއްތަކަށް “ރުކުމަޑި ބޭސް” އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

IMG_7584-620x514

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނޫސްބަޔާން

26 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި “ކޯޓް އަމުރާއި ޚިލާފަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ސަން އޮންލައިންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިތުރަށް…

works-02-november-20143-620x465

ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބާޔާން ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށާއި، ޖަލުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ އިތުރަށް…

directors-1-620x208

މާލެ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކާނުތައް ސާފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން މާލޭ ޖަލު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި މާލޭ ރިމާންޑް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ކާނުތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

1-620x413 (4)

މާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒް ކުރަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ޅ.ނައިފަރު، ނިވައިދޮށުގެ (85 އަހަރު) 15 ޖެނުއަރީ އިތުރަށް…

IMG_0956-620x413