ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިވާން ތައްޔާރަށް – ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގެ އެއް ތަނބު – ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގެ އެއް ތަނބު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

ކާމިޔާބުކަމާއެކު އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން 2015″ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި އެގްޒިބިޝަން އަކީ ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އާންމުންނަށް ދައްކާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތެކެވެ. މި އެގްޒިބިޝަންގެ ސަބަބުން ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު މީހުންނަށް ފެނި، އާންމުންގެ އިތުރަށް…

އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންދޭ

ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ބާއްވަމުންއަންނަ އިންމޭޓްސްކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަމަށް މި އެގްޒިބިޝަންގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް…

ލަކީ ޑްރޯ އާއިއެކު އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ލަކީ ޑްރޯ އާއިއެކު “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން 2015″ ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލު އޮފިސަރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް – ހޯމް މިނިސްޓަރ

ޖަލު އޮފިސަރުން މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޔުނީފޯރމްގައި ހަރަކާތްތެރިވާތަން ނުފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ބެކްރައުންޑްގައި ތިބެގެން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: އެން.އެކްސް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ތުނޑު ހޯދައިފި

އައްސޭރި ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށް ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެން.އެކްސް އާއި ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ޔުނީފޯރމަކީ މިހާރު މި ސަރވިސް ގައި ބޭނުންކުރާ ވޯކިންގ ޔުނީފޯމާ ޚިލާފަށް އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އެން.އެކްސް ފައިނަލަށް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއިން އެފް.ސީ ޔުނިޓީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އެން.އެކްސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އިއްޔެގެ މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މުބާރާތުން ކަޓައިފި

އިއްޔެގެ މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. މި މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ މޮޅުވީ 6-3 ގެ ނަތީޖާއިން އެފް.ސީ ތުނޑު ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: 3-1 ގެ ނަތީޖާ އިން ކުރިހޯދީ އެން.އެކްސް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ގައި އިއްޔެ ހަވީރު އާޗާ އާއި އެން.އެކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-1 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދީ އެން.އެކްސް އެވެ. އިތުރަށް…

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެދިވަޑައިގެންފި

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އިތުރަށް…