ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ސްޓާފް ނައިޓާއި، ރޯދަ ހަދިޔާ ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ސްޓާފް ނައިޓް ސަލްސާ ރޯޔަލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސްޓާފް ނައިޓަކީ ރަމަޟާންމަހަށް މަރުހަބާކިއުމަށް ސަގާފީގޮތުން ކުރީޒަމާނުންސުރެ ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި ލޯގޯ ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު މެންދުރު މާފުށީ ޖަލުގެ އިތުރަށް…

“ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ “އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް” (އައިކޯސްޓް) އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ހިންގާ “ޓްރެއިނިންގ އިތުރަށް…

އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 18 ވަނަ ބެޗް ނިންމި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ކަމުގައިވާ އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމުގެ (އީ.އެލް.ޓީ.ޕީ) 18 ވަނަ ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް 18 ވަނަ ބެޗްގެ ޕާސިން އައުޓް 01 ޖޫން 2015 ގައި

އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް ( އީ.އެލް.ޓީ.ޕީ ) 18 ވަނަ ބެޗްގެ ޕާސިން އައުޓް 01 ޖޫން 2015 ގައި ބޭވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް މެޑިކަލްސް އާއި އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރާއި އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުގައި ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފި

ޖަލުތަކުގައި ހިންގި ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރަށް…

އެންޓި ޓޯޗަރގެ ގާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓައިފި

އެންޓި ޓޯޗަރގެ ގާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ޙާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދަވައެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިރޭ 21:10 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވަނީ އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް މާފުށީގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަލު ކަމުގައިވާ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން މިއަދު ހަވީރު މާފުށީގައި ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު އޮފިސަރުން މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިފި

މި މެއިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރި ވުމަށް ހަތަރު ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް) އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައެވެ. ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފަސްނުޖެހި ޤައުމީ ޚިދުމަތް އަދާކުރުންމަތީ ސާބިތުވެއެވެ. ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ އިތުރަށް…