ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015” ނިމިއްޖެއެވެ.

މި ސެމިނަރގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015″ ނިމިއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ފަށައިފި

ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 4 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަތަރު ޤަވާޢިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 2015

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލައްވާ ވެރިންނަށް ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭތީ ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ އަންހެންމީހާ މިއަދު ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެން.ޑީ.އޭ ގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އިން ހިންގި “އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4″ ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފަސް ލީޓަރުގެ 2500 ފުޅިފެން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަހައިފި

މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކުންފުނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ އިތުރަށް…

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުން ޖަލުތަކަށް ވަޑައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮމިޝަނާރ އޮފް ޕްރިޜަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ޑްރަގް ކޯޓް ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުންހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ހަމަނުޖެހުމުގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގައި ހިނގި ޙާދިޘާގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ބައްދަލުކުރައްވާ، އެ އޮފިސަރުންގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލުގައި ޤައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އޮފިސަރުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ތަކެއްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގެޙާދިޘާ ދިމާވީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ބޯގުނުމަށް ދިޔުމުން، ބޯގުނަން ބައެއް ޤައިދީން އިންކާރު ކުރުމުންނެވެ. އިތުރަށް…