ޚަބަރު

ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން – ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް) ގެ ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މިދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިތުރަށް…

ޖަލުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތިން އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިދިނުމަށްޓަކައި 3 ފަރާތަކާއި ދެމެދު މިއަދު އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް ގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ އާއި ޙިއްސާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ 3 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ އާއި ޙިއްސާކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1ގެ ކޯސްތައް ފެށުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި ސީ،އައި،ޓީ،އެމް ގުޅިގެން 2014 ނޮވެންބަރު 01 ވަނަދުވަހު އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް އަމާޒްކޮއްގެން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާ ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ފާރު ރާނަނީ

ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުޅި ޖަލުގެ ވަށައިގެން 20 ފޫޓުގެ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހުޝާމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޫސާ އާޒިމް އެ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައި އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޕީ ޢާޒިމްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ޔުނިޓްތައް އިތުރަށް…

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނާ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުވުމަށް ފުލުހުންނާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދެވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ދެވަނަ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 132 އޮފިސަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުން ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ޤައިދީންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ކަލާފާނު އިތުރަށް…