ރިޕޯރޓް

ސިއްހީ ފަރުވާ

އިންސާނާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިތުރަށް…

Untitled-1

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2017

ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް މިއަދު އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން--

ޖަލުތަކުން ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް

ޖަލަށް ގެންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް އަދި ބަންދު މީހަކަށްވެސް އެމީހާ ޖަލަށް ގެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާނޫނު ނަންބަރު 2013/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ އިތުރަށް…

Icons

‏އެމްސީއެސް އިން ގައިދީންނަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ‏

ޖަލުތަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަކީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރުހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގެންދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް…

IMG_8317

އިބްރާހީމް އާރިފް: މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ

މާފުށީ ޕްރިޒަން ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2016 މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ފްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮފެންޑަރސް ޓީމްގައި އިތުރަށް…

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާރިފް އަށް ޓްރޮފީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވަނީ---

‏”ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަހުގީގުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ‏‏އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު “

“ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަހުގީގުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު” އަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2008/5 (ފުލުހުންގެ ގާނޫނު) އާއި ގާނޫނު ނަންބަރު އިތުރަށް…

MCS logo

އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް މަރުހަބާ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ، ޤައުމުގެ ސިޔާސީ، އިގުތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ އިތުރަށް…

MG_0012-620x413

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް – ޤައިދީންނަށް ފުރުޞަތެއް

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްއަކީ ކުށްކުރާ މީހުން މަދުކުރުމަށާއި ކުށްކުރާމީހުން އަލުން މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ދެވެނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ އިތުރަށް…

parole

މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޓާފް އޭރިޔާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެން ޤައިދީން

ޤައިދީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ދުވަސްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މާފުށީޖަލުގައި ތިބޭ އަންހެން ޤައިދީން ލައްވައި ސްޓާފް އޭރިއާ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ އިތުރަށް…

anhen qaidheen kuni kahany

ޤައިދީން މުޖުތަމަޢުއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، 17 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޢާންމުކޮށްފި

ގައިދީން މުޖުތަމަޢުއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 17 ފެބްރުއަރީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG_3695-620x431

ބަދަލުވަމުންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ނަޒަރެއް

ދިވެހި ތާރީޚުން ހެކިދޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އަދި މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ޒަމާނެއް ނާދެއެވެ. އެކިއެކި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައާއި، އެކިއެކި ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު އިތުރަށް…

Prison

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015” ނިމިއްޖެއެވެ.

މި ސެމިނަރގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އިތުރަށް…

seminar