ޚަބަރު

މާފުށީ ޖަލުގައި ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ފިރިހެން އޮފިސަރުންނާ މަދަނީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG_8236

ޖަލުތަކުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޑީޓީއާރްސީއަށް އެމްސީއެސްގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމެއް ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގ އިތުރަށް…

IMG-2ffaf51db883da5e9b451475234dfd64-V

23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ ބާއްވައި، ދަސްވެނިވި 59 އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG-ba2d8a23e11c8ff95ed29ea9cd12f9da-V

ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019 ފަށައި، ފުރަތަމަ މެޗް އެއްވަރު

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕީއާރިސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2019″ މިރޭ ފަށައި، ފުރަތަމަ މެޗް 3-3 ން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

IMG-d161f9a752b95563d0eb86eb161f1602-V

“އުންމީދު ޕްރޮގުރާމް” ގެ ދެވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އުންމީދު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި މާފުށީޖަލުގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗް 11 އިތުރަށް…
IMG_5826

“މަހާރާނީ ފުޓްސަލް 2019” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާފުށީގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާއި ނިއު ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގުޅިގެން ބޭއްވި “މަހާރާނީ ފުޓްސަލް 2019” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުގެ އިތުރަށް…

IMG-81d92bf259fb09cecfa874cca0d6f9bf-V

މާފުށީ ޖަލާ އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ޑިނަރ ނައިޓް ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގެ 21 ވަނަ އަދި އީއެސްޖީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނަރ ނައިޓެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ 21 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި އިތުރަށް…

IMG-f55e8a7d6db5a852b377d70633893f29-V

މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ މިޑްލް މެނޭޖަރސް” ވަރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޗަނަލް ސަރވިސްގެ މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ މިޑްލް މެނޭޖަރސް” ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

މިޑްލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މިޑްލް މެނޭޖަރ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
މި ވަރކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕްރެވެންޓިންގ ކޮންޑްރަބޭންޑް ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް މާފުށީގައި ފަށައިފި

ޖަލަށް ވައްދާ މަނާ ތަކެތި ވެއްދުން ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް މާފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރް އާއި އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service