ޚަބަރު

ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް އިތުރަށް…

IMG_7574

މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެޖަލުގައި ރޭ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިތުރަށް…

male prison

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރ އިތުރަށް…

Customer Service.2

ފަހާކޯހުގެ 5 ވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފި‏

ޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސޯވިންގ” އިތުރަށް…

_MG_6625

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޤައިދީންގެ ޙާލު ބައްލަވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ތަކުގެ ޤައިދީންތިބޭ ޔުނިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޤައިދީންގެ ޙާލު ބައްލަވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

mfcp

މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އަންހެން އޮފިސަރުންނާ މަދަނީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޚާއްޞަ އިތުރަށް…

women

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތް ތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން އިތުރަށް…

IMG_6697

މާފުށީ ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަނާއެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިފި.

މާފުށީ ޖަލަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ހެދުމުގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވައިގެން ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާއެއްޗެހިތަކެއް ވައްދަން އުޅެނިކޮށް މިރޭ އަތުލައިފިއެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް…

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނުނު ތަކެތި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އައްސޭރި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އައްސޭރިޖަލަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

2

އެމްސީއެސްއިން ސްޓެލްކޯއާއިއެކު ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި، ރަނގަޅު މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް…

ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

news-background

ޕްރިސްކޯގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)ގެ ފިހާރައެއް މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް އެކެއްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

cp shop open