ޚަބަރު

އައްސޭރި ޖަލުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އައްސޭރި ޖަލުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް މިއަދު ހަވީރު އެ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-

އާރު-37 ގެ ފުރުސަތުގެ ދަށުން އަދަބުލުއިކޮށްދެއްވި ޤައިދީންގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި.

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤައިދީންގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިތުރަށް…

news-background

އިތުރު އަހުލުވެރި މަރުކަޒުތައް ހުޅުވަނީ!

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އިތުރު އަހުލުވެރި މަރުކަޒުތަކެއް ހުޅުވިގެން ދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން

އެމް.ސީ.އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި.

އެމް.ސީ.އެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ. އެ ޤައިދީންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފައިވަނީ އެމްސީއެސް އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގެ އިތުރަށް…

_MG_7726

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ފުރިހަމަކުރި އަންހެން ގައިދީންނަށް ލިއުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް) އިން ގައިދީންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 1 އާއި 2 ފުރިހަމަކުރި އަންހެން އިތުރަށް…

9

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ކ. ހިންމަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު 03:30 ހާއިރު އިތުރަށް…

news-background

20ވަނަ ރެކްރޫޓް ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް″ ގެ 02 ވަނަ އިތުރަށް…

_MG_5819

މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

maafushi prison

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ މސ. ސުޗޭތާ ޝަރުމާއާއި ރީޖަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މރ. ބޯން ސުންޑޭ އަދި އިތުރަށް…

IMG_9587

‏ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދިރާގު މޮޅުވެއްޖެ ‏

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދަވަނަ ބުރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ދިރާގު ރޭ ބައްދަލުކުރި އިތުރަށް…

12

‏އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017‏

މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީގައި “އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017” ނަމުގައި ފެއަރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_4469

ޕްރިޒަނާސް ކަޕް 2017

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު އެޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. އިތުރަށް…

prisoners cup