ޚަބަރު

އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަބެޗް ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ. އިތުރަށް…

11

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ފުރިހަމަކުރި ޤައިދީންނަށް، ފޭސް 3 ގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިތުރަށް…

1

ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެ ގެނެސްފި

ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ކ. މާފުށީ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން މާފުށީގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ހެދިފައިހުރި ވަޅުގަނޑުތަކަށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

13

އައިކޯސްޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެޝަންތަކަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އިތުރަށް…

12

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްގުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

8

ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯހުގެ 4 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ ސެޓްފިކެޓް I އިން ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން  ކޯހުގެ 4 ވަނަ ބެޗް މިއަދު އިތުރަށް…

1

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި މިއަދު އިތުރަށް…

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މެޑިކަލް ބޯޑު

މިހާރަކަށް އައިސް މީޑިއާގައި އަދި ޢާންމުންގެތެރޭގައި މި ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

31 އޯގަސްޓް 2013 ގެ ކުރިން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު (R-37/2016  މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރަށް…

news-background

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފި.

ކޮންމެ އިންތިހާބަކާ ދިމާކޮށް ޖަލުތައް ހަލަބޮލިކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުމަކީ އެއާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިތުރަށް…

New

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިންގ ބާއްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިން ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

news-background