ޚަބަރު

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހުމެޗް އެއްވަރު

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހުމެޗްގައި އީއެސްޖީ އާއި ޓީމް އައްސޭރި ބައްދަލުކުރިމެޗް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

prison club esg asseyri

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: މާލޭ ޕްރިޒަން ފުރަތަމަބުރު ނިންމާލީ މޮޅަކުން

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނުވަވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީމް އެޗްކިއުއާއި ވާދަކޮށް 1-2 އިން މާލޭ ޕްރިޒަން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށި ޕްރިޒަން ކަށަވަރުކޮށްފި

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަށްވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީމް އައްސޭރިއާއި ވާދަކޮށް 4-2 އިން މާފުށި ޕްރިޒަން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އެޗްކިއު ބަލިކޮށް އީއެސްޖީ ދެވަނަބުރަށް

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗް ޓީމް އެޗްކިއުގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީއެސްޖީ ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ދެވަނަބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

hq vs esg prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: މާލޭ ޕްރިޒަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވެ، މާފުށި ޕްރިޒަން ދެވަނަބުރު ޔަގީން ކޮށްފި.

ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓްގައި މާލޭ ޕްރިޒަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވެ، މާފުށީ ޕްރިޒަން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފިއެވެ.

ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗްގައި އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ގަދަފަދަ އައްސޭރި ޓީމް ބަލިކޮށްފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017” ގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް ޓީމް އައްސޭރިއާއި ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އެޗްކިއު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

prison club hq v asseyri

ބީއެމްއެލް އިން މާފުށީ ޖަލުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އިވެންޓެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ބޭނުމަކީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތް ނުހޯދާ އޮފިސަރުން އިތުރަށް…

bank news

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ހަތަރުވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓްގައި މިއަދު މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި އީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން އެވެ. އިތުރަށް…

prison club

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އައްސޭރި ތަފާތު ދައްކާލައިފި.

މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ވާދަކޮށް ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގައި 2-5 ގެނަތީޖާއަކުން ޓީމް އައްސޭރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދުގެ މެޗްގައި އައްސޭރި ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއްދައްކާ މާލޭ ޕްރިޒަން ޓީމް ސިއްސުވާލާފައެވެ. އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް: ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކ. ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި ޓީމް އެޗްކިއު ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މަފުށީ ޕްރިޒަން އެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި ޓީމް އެޗްކިއު ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ- ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލް ނޫރައްދީން ޙަސަން

ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްސީއެސް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ.

“އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_8209

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: އީއެސްޖީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް.

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް އީއެސްޖީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް 4-3 އިން އީއެސްޖީ މޮޅުވިނަމަވެސް މާލޭ ޕްރިޒަންގެ ޓީމް އިތުރަށް…

IMG_7945