ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: މިއަދުގެ މެޗް 2-2 ން އެއްވަރުވެއްޖެ

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ އެފް.ސީ ތުނޑު އާއި އެފް.ސީ އެން.އެކްސް އެވެ. މި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެފް.ސީ ޔުނިޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ (އެޗް.ޑީ.ސީ) އާއި އެފް.ސީ ޔުނިޓީއެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ 1-1 އިން ދެޓީމް އިތުރަށް…

“ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދުގެ ފެތުން” އިވެންޓްގެ ރަސްމީ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަކީ އެމް.ސީ.އެސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދުގެ ފެތުން” އިވެންޓްގެ ރަސްމީ އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެފް.ސީ ތުނޑު 3 – އާޗާ 0

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 މުބާރާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އާޗާ އާއި އެފް.ސީ ތުނޑެވެ. މިމެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެފް.ސީ ތުނޑު އެވެ. އިތުރަށް…

އެޗް.ޑީ.ސީގެ މައްޗަށް އެން.އެކްސް ކުރި ހޯދައިފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެގެ މެޗްގައި ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދެޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިފައެވެ.  އަދި ދެޓީމްގެ ގޯލަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ޙަމަލާތަކެއް އިތުރަށް…

“އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި “އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015″ ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

“ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ” މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

“އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާ ކުރާބައެއް” ކޮމިޝަނަރ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން އަނބުރާ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރާ ބައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން މިރޭ ހުވާކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮށްފި

“ޖަލުގެ އަމާންކަމަށް އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިވެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތު އިތުރަށް…

ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް 02 މާރޗް 2015 ގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…