ޚަބަރު

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެފް.ސީ ތުނޑު 3 – އާޗާ 0

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 މުބާރާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އާޗާ އާއި އެފް.ސީ ތުނޑެވެ. މިމެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެފް.ސީ ތުނޑު އެވެ. އިތުރަށް…

qqxq-620x348

އެޗް.ޑީ.ސީގެ މައްޗަށް އެން.އެކްސް ކުރި ހޯދައިފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެގެ މެޗްގައި ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދެޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިފައެވެ.  އަދި ދެޓީމްގެ ގޯލަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ޙަމަލާތަކެއް އިތުރަށް…

NC11

“އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން އައްސޭރި ޖަލުގައި “އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015″ ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Asseyri cup

“ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ” މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

HMinister

“އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާ ކުރާބައެއް” ކޮމިޝަނަރ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީން އަނބުރާ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރާ ބައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އިތުރަށް…

cp-620x334

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 31 އޮފިސަރުން މިރޭ ހުވާކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

31 officers

ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮށްފި

“ޖަލުގެ އަމާންކަމަށް އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން މާފުށި ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ހެޑް އޮފީހާއި ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިވެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތު އިތުރަށް…

boundary wall

ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ 3 ވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އިތުރަށް…

Swear

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ދުވަހެއް 02 މާރޗް 2015 ގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

Bound1

“މާލޭ ޖަލަކީ ޖަލުތައް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޖަލެއް” ކޮމިޝަނަރ

މާލޭ ޖަލަކީ ޖަލުތައް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޖަލެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

CP Male' prison

މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

“ޖަލުގެ އަމާންކަން އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން” ގެ ނަމުގައި، މާފުށީ ޖަލުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi wall

މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކުގެ ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރުކުމަޑީގެ ސަބަބުން މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުއްތަކަށް “ރުކުމަޑި ބޭސް” އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

IMG_7584-620x514