ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 4 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަތަރު ޤަވާޢިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 2015

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލައްވާ ވެރިންނަށް ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭތީ ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ އަންހެންމީހާ މިއަދު ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެން.ޑީ.އޭ ގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އިން ހިންގި “އެންޓްރީ ލެވެލް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޯސް 4″ ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފަސް ލީޓަރުގެ 2500 ފުޅިފެން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަހައިފި

މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކުންފުނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ އިތުރަށް…

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުން ޖަލުތަކަށް ވަޑައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮމިޝަނާރ އޮފް ޕްރިޜަންސް މުޙައްމަދު ޚުޝާމް ޑްރަގް ކޯޓް ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުންހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ހަމަނުޖެހުމުގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގައި ހިނގި ޙާދިޘާގައި ޒަހަމްވި އޮފިސަރުންނާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ބައްދަލުކުރައްވާ، އެ އޮފިސަރުންގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ޖަލުގައި ޤައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އޮފިސަރުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ތަކެއްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭގެޙާދިޘާ ދިމާވީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން، ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ ބޯގުނުމަށް ދިޔުމުން، ބޯގުނަން ބައެއް ޤައިދީން އިންކާރު ކުރުމުންނެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރާ ޤައިދީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް” ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީޒް” ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށް “ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީޒް” ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ހިންގި “ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 25 ނޮވެމްބަރ 2014 އިން 26 ނޮވެމްބަރ 2014 އަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަން އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލާއި އީ.އެސް.ޖީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން “ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް” ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރު ގުޅިގެން މިއަދު  ހެނދުނު 10:00 ން ހަވީރު 17:30 ގެ ނިޔަލަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ އިތުރަށް…