ޚަބަރު

އެމް.ސީ.އެސް ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާ ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ފާރު ރާނަނީ

ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުޅި ޖަލުގެ ވަށައިގެން 20 ފޫޓުގެ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހުޝާމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޫސާ އާޒިމް އެ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައި އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޕީ ޢާޒިމްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ޔުނިޓްތައް އިތުރަށް…

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނާ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުވުމަށް ފުލުހުންނާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދެވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ދެވަނަ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 132 އޮފިސަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުން ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ޤައިދީންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ކަލާފާނު އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 16ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވިސްގެ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޯޅަވަނަ އެންޓްރީ ލެވެލްގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ އިތުރަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް، ހ. ދިޔަދޫ މޫސާ އާޒިމް މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މޫސާ އާޒިމް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރަށް…

ޑީޕީއާރުއެސް އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ހުސެއިން މަނިކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާވިސަސް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމްއެފެއާޒް ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރަށް…

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ކޯޕަރޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހަބެލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެ ފިހާރައެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…