ޚަބަރު

މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކުގެ ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރުކުމަޑީގެ ސަބަބުން މާފުށީ ޖަލުގެ ރުއްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުއްތަކަށް “ރުކުމަޑި ބޭސް” އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނޫސްބަޔާން

26 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި “ކޯޓް އަމުރާއި ޚިލާފަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ސަން އޮންލައިންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިތުރަށް…

ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބާޔާން ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށާއި، ޖަލުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ އިތުރަށް…

މާލެ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކާނުތައް ސާފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން މާލޭ ޖަލު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި މާލޭ ރިމާންޑް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ކާނުތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

މާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒް ކުރަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ޅ.ނައިފަރު، ނިވައިދޮށުގެ (85 އަހަރު) 15 ޖެނުއަރީ އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނު

މިއަދަކީ އައްސޭރި ޖަލުގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އިތުރަށް…

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015″ ނިމިއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ފަށައިފި

ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ 4 ގަވާއިދެއް މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަތަރު ޤަވާޢިދެއް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެމް.ސީ.އެސް ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 2015

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލައްވާ ވެރިންނަށް ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

އައްސޭރި ޖަލަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭތީ ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ އަންހެންމީހާ މިއަދު ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

އެން.ޑީ.އޭ ގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…