މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓަންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއެވެ. މީޑިއާ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިހާރު އަދާކުރަމުން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޭ.އެސް.ޕީ. ޢަބްދުލް ޤާދިރު އިބްރާހިމް އަށް ގުޅުއްވާނީ 9553500 ށެވެ.