ޚަބަރު

ޖަލުތަކުގައި ހިންގި “ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން” ކޯސް ނިންމި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖްމަންޓް (ސީއައިޓީއެމް) ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ތިބި އިތުރަށް…

web4-620x369

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއަށް ކުރެއްވި “ސްޓަޑީ ޓުއަރ” ނިންމަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އޮފިސަރުން، މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއަށް ކުރެއްވި އިތުރަށް…

32-620x278

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

51-620x413

އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ގެ 19 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ޕްރިޒަންސް ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ އެންޓްރީ ލެވެލް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 19 ވަނަ ބެޗް އިތުރަށް…

ICOST-banner-620x252

އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް މިއަދު ވައުޗަރ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން 2015″ ގެ ނަސީބުވެރިންނަށް މިއަދު ވައުޗަރ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

13-620x393

މާފުށީ ޖަލުގައި ޤާރީ ލެވެލްގެ ދެ ކޯސް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަ އާާއި ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ ފަރާތުން ޤާރީ ލެވެލްގެ ދެ ކޯސް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

21-620x337

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޓީމެއް މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ އަށް “ސްޓަޑީ ޓުއަރ” އެއްގައި ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޓީމެއް މިރޭ މެލޭޝިއާ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއަށް “ސްޓަޑީ ޓުއަރ” އެއްގައި ފުރައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

1114-620x413

ޖަލު އޮފިސަރުން މާފުށީގެ މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ނުކުމެ މާފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި މަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

IMG_5149-620x413

ޤައިދީންނަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީކޯހެއް އެމް.ޕީ ނިހާން ސްޕްންސަރ ކޮށްދެއްވައިފި

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެއް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު މިއަދު ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

CP & Nihan

މިނިވަން 50 ގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުވައިގެން މާފުށީގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ހަވީރު 17:00 ގައި ކ. މާފުށީގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi parade

ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ހިންމަފުށީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި މިއަދު ޕެރޭޑް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން މިއަދު ހަވީރު ހިންމަފުށީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ޕެރޭޑްކޮށްފިއެވެ. ޕެރޭޑް ފެށުނީ 16:30 ގައި އައްސޭރި ޖަލުންނެވެ. އިތުރަށް…

Parade at Himmafushi

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގައި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ހަރަކާތްތައް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިތުރަށް…

26 July parade