ޖަލުތަކުގައި ޓީބީއަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައިތިބި ގައިދީން ޓީބީއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ޖަލުތަކުން ޓީބީގެ އަސަރު ފަސް ގައިދީއެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާއިރު އެ ގައިދީންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އަދި ޓީބީ ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ގައިދީއެއް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ނުދެއެވެ. އަދި ޖަލުތެރޭގައި މި ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރުވަނީ އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޓީބީއަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ފަސް މީހުންނަށްވެސް ފަރުވާ ދެމުންގެންދަނީ ޖަލުގެ އާންމު އާބާދީއާއި ވަކިން ބައިތިއްބައިގެންނެވެ.