މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

male prison

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެޖަލުގައި ރޭ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ.

ރޭގެ ޙަފްލާގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އާ މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު އާ އައްސޭރިޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެސްޕީ މުޙައްމަދު ޝާހީން އާ މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޑީއެސްޕީ މުޙައްމަދު ޠަލާލްގެއިތުރުން ޖަލުތަކުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި މާލޭ ޖަލުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ޙަފްލާގައިވަނީ މާލޭ ޖަލުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށައަޅާފައެވެ.

މި ޙަފްލާ ކުރިއަށް ދިޔައީ އެމްސީއެސް ބޭންޑްގެ ލައިވް މިއުޒިކާ ބޮޑުބެރުގެ ޙަރަކާތްތަކާ އެކުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *