ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: މާލޭ ޕްރިޒަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވެ، މާފުށި ޕްރިޒަން ދެވަނަބުރު ޔަގީން ކޮށްފި.

prison club

ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓްގައި މާލޭ ޕްރިޒަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވެ، މާފުށީ ޕްރިޒަން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފިއެވެ.

ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗްގައި މާލޭ ޕްރިޒަންގެ މައްޗަށް މާފުށީ ޕްރިޒަން ކުރިހޯދީ 5-0 ލަނޑުންނެވެ.

އެނަތީޖާއާއެކު ކުޅުނު ތިންމެޗުން ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު މާފުށި ޕްރިޒަން އޮތީ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ޓީމް އައްސޭރި 3 ޕޮއިންޓާއެކު، ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. ދެވަނަބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އީއެސްޖީ އަށާއި ޓީމް އެޗްކިއުއަށްވެސް އަދި މާލޭ ޕްރިޒަން އަށްވެސް އެބައޮތެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާފުށި ޕްރިޒަން އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ހާފުގައި މާފުށީ ޕްރިޒަން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މިމެޗްގައި މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމުގެ ހުސައިން މުހައްމަދުވަނީ ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ހެޓްރިކެއް ހަދާފައެވެ. އަދި ޖައިލަމް ޖަމީލުވަނީ ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފުށި ޕްރިޒަން ޓީމުގެ ހުސައިން މުހައްމަދުއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗެއް މާދަމާ ހަވީރުވެސް އޮވެއެވެ. މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ އީއެސްޖީ އާއި ޓީމް އެޗްކިއުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *