މާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ

IMG_0956-620x413

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒް ކުރަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ޅ.ނައިފަރު، ނިވައިދޮށުގެ (85 އަހަރު) 15 ޖެނުއަރީ 2015 ވަނަދުވަހުގެ ފަތިހު 3:18 އެހާކަންހާއިރު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ނޭވާލުމަށް އުދަގޫވެގެން އުޅުމުން ރޭފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާވަނީ އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށްގެންދެވިފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރު ބައްލެވުމަށްފަހު ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު އިބްރާހިމްއަކީ 10 އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާމީހެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *