ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޤައިދީންނަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީކޯހެއް އެމް.ޕީ ނިހާން ސްޕްންސަރ ކޮށްދެއްވައިފި

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ކޯހެއް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު މިއަދު ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

CP & Nihan

މިނިވަން 50 ގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުވައިގެން މާފުށީގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ހަވީރު 17:00 ގައި ކ. މާފުށީގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi parade

ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ހިންމަފުށީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި މިއަދު ޕެރޭޑް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން މިއަދު ހަވީރު ހިންމަފުށީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ޕެރޭޑްކޮށްފިއެވެ. ޕެރޭޑް ފެށުނީ 16:30 ގައި އައްސޭރި ޖަލުންނެވެ. އިތުރަށް…

Parade at Himmafushi

ބަދަލުވަމުންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ނަޒަރެއް

ދިވެހި ތާރީޚުން ހެކިދޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އަދި މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ޒަމާނެއް ނާދެއެވެ. އެކިއެކި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައާއި، އެކިއެކި ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު އިތުރަށް…

Prison

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގައި ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ހަރަކާތްތައް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިތުރަށް…

26 July parade

މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ނުކުމެ މާފުށީގެ ބޮޑުބައެއް ސާފުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ނުކުމެ މާފުށީގެ ބޮޑުސަރަޙައްދެއް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi cleanup

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދަމުންދާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 20 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ… ޑައިރެކްޓަރ

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދަމުންދާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ، އިތުރަށް…

HDC

މާލޭ ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް ޖުލައި 10 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ…——- ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މާލޭ ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް އިމާރާތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 10 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޠަލާލް އިތުރަށް…

Male' Prison

ރިމާންޑް ސެންޓަރގައި ހަދަމުންދާ ބެރެކްސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ރިމާންޑްސެންޓަރ ބިމުގައި ހުރި ބެރެކްސް އިމާރާތް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. އިތުރަށް…

REmand centre barracks

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ސްޓާފް ނައިޓާއި، ރޯދަ ހަދިޔާ ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ސްޓާފް ނައިޓް ސަލްސާ ރޯޔަލްގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސްޓާފް ނައިޓަކީ ރަމަޟާންމަހަށް މަރުހަބާކިއުމަށް ސަގާފީގޮތުން ކުރީޒަމާނުންސުރެ ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

HQ

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި ލޯގޯ ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު މެންދުރު މާފުށީ ޖަލުގެ އިތުރަށް…

ICOST

“ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރސް” ޕްރޮގްރާމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ “އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް” (އައިކޯސްޓް) އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ހިންގާ “ޓްރެއިނިންގ އިތުރަށް…

prison officer training