ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުމަށް މި މުއައްސަސާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަވަމުން ގެންދާ “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއާ 2019” އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 3 ގެ 5 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމާ ފާސްވި ޤައިދީންނަށް، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކްގެ ފޭސް 3 މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޭމް ވޯރކްގެ ފޭސްތައް ނިންމާ ކޮންމެ މީހަކީ ސަރުކާރު ޤަބޫލްކުރާ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމާއި، އިތުރަށް…

ICOST

އެމްސީއެސް އާއި އީސީ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެންް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

mcs ec meeting 1

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 2 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑިޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި ޖުވެންއިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުންދާ “ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިން ފޯރ އެމްސީއެސް” ގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް އައްސޭރިޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ބާއްވައި، ދަސްވެނިވި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

ICOST

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ އެމްސީއެސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުގެ އާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އޮގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އަންހެން އޮފިސަރަކަށް އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އެމްސީއެސްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޑީއެސްޕީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޠަލާލް، އަދި މީޑިއާ އޮފިޝަލްކަމަށް އެފްޕީއޯ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޠަލާލް، އަދި މީޑިއާ އޮފިޝަލްކަމަށް ފަރސްޓް-ކްލާސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އައްސޭރި ޖަލުގައި ފެންޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޕްރިސްވޯޓަރގެ ނަމުގައި ފެންޕްލާންޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ފެންޕްލާންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އުރީދޫއިން މާފުށިޖަލުގައި ސްމާރޓް ކެމްޕަސްއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަދިި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން، މާފުށީ ޖަލުގައި ސްމަރޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

22 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް މާފުށީގައި ފަށައިފި

22 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް (ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް) މަފުށީގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިތުރަށް…

ICOST

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބޭއްވި ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މާލޭޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭޖަލުގައި ބޭއްވި ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

ICOST