ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ކަރެކްޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި އިތުރަށް…

Corrections

ޤައިދީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އައި ބަދަލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅު –ޑީސީޕީ ޒިލާލް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފިކަމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީސީޕީ ޒިލާލް މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް…

IMG_4221

ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ފިރިހެނުންގެ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މިއަދާއި މިރޭ ވަނީ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް އިތުރަށް…

_MG_6712

މާފުށީ ޖަލުގެ އަހަރީ “ޑިނަރ ނައިޓް” ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލަށް 20 އަހަރު ފުރުމާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ އެޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް އެވެ. އިތުރަށް…

_MG_6429

މާފުށި ޖަލުގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލަށް 20 އަހަރު ފުރުމާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) އަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޢާއިލީ ހަވީރު ހުޅުވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_5955

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ރިޔާސީ އައު ދައުރެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރަށް…

_MG_5621

މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ. އިތުރަށް…

_MG_5430

ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯސް ފަށައިފި

ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯހުގެ ހަތަރުވަނަ ބެޗް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޯހަކީ އިތުރަށް…

IMG_1862

ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ސޯޅަ ވަނަ ބެޗު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ސޯޅަ ވަނަ ބެޗު މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި އަށް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހަކީ އިތުރަށް…

2

އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަބެޗް ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ. އިތުރަށް…

11

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ފުރިހަމަކުރި ޤައިދީންނަށް، ފޭސް 3 ގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިތުރަށް…

1

ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެ ގެނެސްފި

ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

news-background