ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

1

އެމްސީއެސްއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި، މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އިތުރަށް…

14

ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ.

ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ގ. ފެހިމާ، އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ޕްރިސްކޯގެ މެންބަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދީފި

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ)އިން އެ ސޮސައިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދީފިއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_8231

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ހޯދައިފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ.

މާލޭ ޕްރިޒަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިތުރަށް…

male prison (2)

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018: މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ޓީމް އައްސޭރި ފައިނަލަށް

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފައިނަލަށް މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ޓީމް އައްސޭރި ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މާފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ އިތުރަށް…

0-02-06-1dec0e0247284f5794663794c4954384a480c285f44f0e38003c31ebd4a830ef_8edd0661

ޑިޓެއިނީސް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޑިޓެއިނީސް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް” އިތުރަށް…

_MG_7604

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018: ޓީމް އައްސޭރި އާއި ޓީމް އެޗްކިއު މޮޅުވެއްޖެ.

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި ޓީމް އައްސޭރި އާއި ހުޅުމާލޭ ޕްރިޒަން ބައްދަލުކުރިމެޗް 4-1 ން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އައްސޭރިއެވެ.

ރޭ މާފުށީ ފުޓްސަލް ގުރައުންޑްގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި އިތުރަށް…

ASP

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018: ތިންވަނަ މެޗުން ޓީމް އެޗްކިއު މޮޅުވެ، ހަތަރުވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އައްސޭރި ޕްރިޒަން.

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގައި ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ޓީމް އެޗްކިއު ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އެޗްކިއު އެވެ. އިތުރަށް…

manthu

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018: މާފުށީ ޖަލާއި ޓީމް އެޗްކިއު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރޭ މާފުށީ ޖަލާއި މާލޭ ޖަލު ބައްދަލުކުރިމެޗް 4 – 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމެވެ. އިތުރަށް…

mfp vs mlp

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް ފަށައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “އައިކޮމް ޕީއާރިސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018” ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތް ފެށުމުގެގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާ އިތުރަށް…

open

އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އިތުރަށް…

28_edited