ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާފުށީ ޖަލުން ދެވަނަ މެޗް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގައި ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާފުށި ޖަލުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް ދެޓީމުން ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބު ކުރީ، އައިކޯސްޓާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔޫ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ، މާލެ ޖަލުން ދެވަނަ މެޗް ރަނގަޅުކޮށްފި

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ދެވަނަ ރޭގެ މެޗްތައް ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާލޭ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި އައިކޯސްޓެވެ. މި މެޗް 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ، ޓިމް އެޗްކިޔޫ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019: ކްލަބް އެޗްޑިސީ ބަލިކޮށް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޕްރިޒަން ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައި، 6 5 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކްލަބް އެޗްޑީސީ ބަލިކޮށް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޕްރިޒަން ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ރޭގެ މެޗު ޕްރިޒަން ކްލަބުން ކާމިޔާބު ކުރީ، މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު މެޗްގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ފުރަތަމަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުން މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރި، 3 ސެޓް 0 ސެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން މާލޭ ޖަލުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ފަށައިފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 މާފުށީ ގައި މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށީގެން ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު މި މުބާރާޓް ބާއްވަމުން އަންނަތާ 3 ވަނަ އަހަރެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗް އަހުމަދު ސާޖިދު އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

މާލެ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ވޯރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް)ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލެ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އޯގަނައިޒޭޝަން ބިހޭވިއަރ ވޯރކްޝޮޕެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދި މި ވަރކްޝޮޕަކީ، ޖަލުގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި، ކޮންމެ ބަދަލަކަށްވެސް ނަފްސު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި، އިތުރަށް…

ICOST

މާފުށީގައި ގައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ލޯންޑްރީ އަކާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް އިތުރު 2 އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުވައިފި

މާފުށި ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ލޯންޑްރީ އަކާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޚާއްޞަ އިތުރު 2 އެޕާރޓްމަންޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ލޯންޑްރީ އާއި އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުއްވާ ދެއްވީ، މާފުށީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ރިޒާ އެވެ.  އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 – ޕްރިޒަން ކްލަބް ދެވަނަ ބުރަށް

ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 ގެ ދެވަނަބުރުން ޕްރިޒަން ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ޕްރިޒަން ކްލަބް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ، ޓްރޭޑް ކްލަބް އާއިއެކު ރޭ ކުޅުނު މެޗު 2 0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓްރޭޑް ކްލަބް ބަލިކޮށް، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

އެމްސީއެސް އާއި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން ހެލްތު އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ޑިޕަރޓްމަންޓާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ހެލްތު އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ، 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްސޭރި ޖަލާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤިރާޢަތު ކޯސް ލެވެލް 1 ގެ 19 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެތެރެއިން، ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ 19 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

ICOST

މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 ބަންދުކުރުން

މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 ގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީން އެކި ޖަލުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 2019 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު އެޖަލު ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ރިމާންޑް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 2003 ސެޕްޓެމްބަރ އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް ކްލާސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

އިމަރޖެންސީ ސަޕޯޓްގްރޫޕް އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް” ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކްލާސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އިތުރަށް…

Institute For Correctional Studies