ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމާ ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ގެ ހަތަރު ވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

1 އަހަރާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، އިތުރަށް…

ICOST

އައްސޭރި ޖަލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އައްސޭރި ޖަލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް އިއްޔެ އެ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ ސަތާރަވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެތެރެއިން، ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ 17 ވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

8 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިކޯހަކީ، އައިކޯސްޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްއާން އެން ސުންނަތާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ. އިތުރަށް…

3I2A3689

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

Deputy Commissioner of Prisons

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަމަށް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އިއްޔެ އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މިމަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައެވެ. ޢަބްދުﷲ މުނާޒަކީ، އިތުރަށް…

Commissioner of Prisons

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފުރަތަމަ ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޯސް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިކޯސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް (ޑީސީޕީ) ޙަސަން ޒިލާލްއެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ކޯހުގެ ބައިވެރިން މިޙަފްލާގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

މިއަދު ފެށި މިކޯސް ހިންގަނީ  އިތުރަށް…

ICOST

ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މިޕްރޮގްރާމަކީ، އައިކޯސްޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިތުރަށް…

ICOST

ހޯމް މިނިސްޓަރ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ މިޒިޔާރަތަކީ އެޖަލުގައި މިއަދު ފެށި އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ ހުޅުއްވާދެއްވުމަށް މާފުށްޓަށްކުރެއްވި ދަތުރުގައި އިތުރަށް…

ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީންނާ 
 -- ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2018 ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

މިދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެގްރިކަލްޗަރ ފެއާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

“އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2018” ގެ ނަމުގައި މިއަދު މެންދުރު ފެށި މިފެއަރ ހުޅުއްވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އިތުރަށް…

corrections

މާފުށީ ޖަލުގައި ފިޒިކަލް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ރަނގަޅު ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތު”ގެ ނަމުގައި ފިޒިކަލް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މިޕްރޮގްރާމް ނިމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިތުރަށް…

corrections

މާފުށީ ޖަލުގައި ސިވިލް ސްޓާފުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސްޓާފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަންލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިތުރަށް…

corrections

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ އަހަރީ “ޑިނަރ ނައިޓް” ބާއްވައިފ

ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޑިނާ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިތުރަށް…

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ ހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޖަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން