ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މާފުށީ ޖަލާއި އީއެސްޖީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ. އިތުރަށް…

_MG_5430

ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯސް ފަށައިފި

ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ކޯހުގެ ހަތަރުވަނަ ބެޗް މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޯހަކީ އިތުރަށް…

IMG_1862

ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ސޯޅަ ވަނަ ބެޗު މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފި

ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް އެކެއްގެ ސޯޅަ ވަނަ ބެޗު މާފުށީ ޖަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި އަށް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހަކީ އިތުރަށް…

2

އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަބެޗް ހުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ. އިތުރަށް…

11

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ނިންމި ޤައިދީންނަށް ފޭސް 3 ފަށައިފި

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމް ވޯރކް ފޭސް 2 ފުރިހަމަކުރި ޤައިދީންނަށް، ފޭސް 3 ގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިތުރަށް…

1

ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެ ގެނެސްފި

ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ކ. މާފުށީ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން މާފުށީގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ހެދިފައިހުރި ވަޅުގަނޑުތަކަށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

13

އައިކޯސްޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެޝަންތަކަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އިތުރަށް…

12

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްގުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް…

8

ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯހުގެ 4 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ ސެޓްފިކެޓް I އިން ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން  ކޯހުގެ 4 ވަނަ ބެޗް މިއަދު އިތުރަށް…

1

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި މިއަދު އިތުރަށް…

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މެޑިކަލް ބޯޑު

މިހާރަކަށް އައިސް މީޑިއާގައި އަދި ޢާންމުންގެތެރޭގައި މި ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އިތުރަށް…

news-background