ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާއިލާތަކަށް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލުން ހިލޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރިކޮށްދިނުމަށް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލް (މެޑިކާ) އާއި އެމްސީއެސްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އިތުރަށް…

PRISCO

ލީޑަރޝިޕް އިން މެނޭޖްމަންޓް ގެ ލެވެލް 1 އަދި 2 ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އެވިޑް ކޮލެޖު އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގުޅިގެން އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ލީޑަރޝިޕް އިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ލެވެލް 1 އަދި 2 ގެ އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އެންޑީއޭ އާއި އެމްސީއެސް ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކީ، ދެ މުމައައްސާ ގުޅިގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

މާފުށީ ޖަލުގައި ފެން ޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤައިދީން ބޭނުންކުރުމަށް އެޖަލުގައި ފެން ޕްލާންޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

މި ފެންޕްލާންޓު ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އާއި، ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި، އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުން ހޯދައިފި

މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޖަލުން ހޯދައިފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ފައިނަލް މެޗުގައި މާލޭ ޖަލާއި ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 1 ސެޓުގެ ނަތީޖާ އަކުން މާލެ ޖަލުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Maafushi Prison

މާފުށި ޖަލުގައާއި ހެޑް އޮފީހުގައި މާހެފުން ބާއްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށި ޖަލުގައާއި ހެޑް އޮފީހުގައި މާހެފުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މާފުށި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި މާހެފުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފްރިޒަންސް އޭ.އެސް.ޕީ އަހުމަދު ރިޒާ އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

އައްސޭރި ޖަލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޑިނަރ ނައިޓް ބާއްވައިިފ

އައްސޭރި ޖަލަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާފުށީ ޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފި

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާފުށީ ޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށި ޖަލު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ރޭ މާލެ ޖަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ 3 ސެޓު 0 ސެޓުގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Maldives Correctional Service

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާފުށީ ޖަލުން ދެވަނަ މެޗް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގައި ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާފުށި ޖަލުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗް ދެޓީމުން ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަަ މެޗް މާފުށީ ޖަލުން ކާމިޔާބު ކުރީ، އައިކޯސްޓާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019: ޓީމް އެޗްކިޔޫ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ، މާލެ ޖަލުން ދެވަނަ މެޗް ރަނގަޅުކޮށްފި

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ދެވަނަ ރޭގެ މެޗްތައް ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި މާލޭ ޖަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، ޓީމް އެޗްކިޔޫ އަދި އައިކޯސްޓެވެ. މި މެޗް 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ، ޓިމް އެޗްކިޔޫ އެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019: ކްލަބް އެޗްޑިސީ ބަލިކޮށް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޕްރިޒަން ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައި، 6 5 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކްލަބް އެޗްޑީސީ ބަލިކޮށް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޕްރިޒަން ކްލަބް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ރޭގެ މެޗު ޕްރިޒަން ކްލަބުން ކާމިޔާބު ކުރީ، މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު މެޗްގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

Prison Club