ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018: ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާލޭ ޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާލޭ ޖަލުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ޖަލުން ފައިނަލްގެ ދެވަނަ އިތުރަށް…

1

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018: ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާފުށީ ޖަލަށް

ޖަލުތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާފުށީ އިތުރަށް…

1 1

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައިދީއެއްގެ ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ

ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ޤައިދީއެއް އެންޖިއޮގްރާމް ހެދުމަށް އިއްޔެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު އެ ޤައިދީ އެންޖިއޮގްރާމް ހެދުމަށްފަހު އެ ޤައިދީއަށް އިތުރަށް…

news-background

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018: އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި އިތުރަށް…

6 3

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018: މާލޭޖަލު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މާލޭ ޖަލާއި ޓީމް އެޗްކިއު ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ސެޓު 2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ އިތުރަށް…

221

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018: ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ފެށުމުގެގޮތުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް އިތުރަށް…

22

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ފަށައިފި.

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ފަށުމުގެގޮތުން މާފުށީ ޕްރިޒަންގެ ވޮލީކޯޓްގައި މިރޭ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

1

ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018″ ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

draw

ޤައިދީއެއް ނިޔާވެއްޖެ

ނިޔާވެފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ، ސިލްވަރ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ހަމްޒަތު އަޙްމަދު ފަތުހީ އެވެ. އިތުރަށް…

news-background

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ޔުނިޓާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

1

އެމްސީއެސްއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، މުޖްތަމައުއަށް ފައިދާހުރި، މަސައްކަތްތެރި ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އިތުރަށް…

14

ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ.

ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއެއް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ގ. ފެހިމާ، އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. އިތުރަށް…

news-background