ރިޕޯރޓް

ބަދަލުވަމުންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނަށް ނަޒަރެއް

ދިވެހި ތާރީޚުން ހެކިދޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އަދި މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ޒަމާނެއް ނާދެއެވެ. އެކިއެކި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައާއި، އެކިއެކި ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު އިތުރަށް…

Prison

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015 ނިމިއްޖެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ ލެކްޗަރ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ބަޖެޓް އެވެއަރނަސް ސެމިނަރ 2015” ނިމިއްޖެއެވެ.

މި ސެމިނަރގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އިތުރަށް…

seminar

އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް

އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ގްރޫޕް ނުވަތަ އީ.އެސް.ޖީ އަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަލުތަކަށް އިމަޖެންސީ އިތުރަށް…

esg-620x334