ޚަބަރު

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: އެން.އެކްސް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ތުނޑު ހޯދައިފި

އައްސޭރި ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށް ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެން.އެކްސް އާއި ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ އިތުރަށް…

asseyrifinal-3-620x359

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ޔުނީފޯރމަކީ މިހާރު މި ސަރވިސް ގައި ބޭނުންކުރާ ވޯކިންގ ޔުނީފޯމާ ޚިލާފަށް އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އެން.އެކްސް ފައިނަލަށް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއިން އެފް.ސީ ޔުނިޓީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އެން.އެކްސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

10thmatch-620x398

އިއްޔެގެ މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މުބާރާތުން ކަޓައިފި

އިއްޔެގެ މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. މި މެޗްގައި އެޗް.ޑީ.ސީ މޮޅުވީ 6-3 ގެ ނަތީޖާއިން އެފް.ސީ ތުނޑު ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އިތުރަށް…

HDC-620x371

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: 3-1 ގެ ނަތީޖާ އިން ކުރިހޯދީ އެން.އެކްސް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ގައި އިއްޔެ ހަވީރު އާޗާ އާއި އެން.އެކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗް 3-1 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދީ އެން.އެކްސް އެވެ. އިތުރަށް…

NX

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެދިވަޑައިގެންފި

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އިތުރަށް…

law enforcement

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެފް.ސީ ތުނޑު 5 ޕޮއިންޓާއިއެކު ޓޭބަލްގެ އެންމެ ކުރިއަށް

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް ގައި އިއްޔެ ބަދަލުކުރި މެޗްގައި އެފް.ސީ ތުނޑާއި އެފް.ސީ ޔުނިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗް އެއްވަރުވުމުން 5 ޕޮއިންޓާއެކު، މިވަގުތު ޕޮއިންޓް އިތުރަށް…

FC thundu

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެ

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އާޗާ އާއި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އެވެ. މި މެޗް ނިމުނީ އެއްވެސް ޓިމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އިތުރަށް…

match draw

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: މިއަދުގެ މެޗް 2-2 ން އެއްވަރުވެއްޖެ

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ އެފް.ސީ ތުނޑު އާއި އެފް.ސީ އެން.އެކްސް އެވެ. މި މެޗް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. އިތުރަށް…

2x2

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެފް.ސީ ޔުނިޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ (އެޗް.ޑީ.ސީ) އާއި އެފް.ސީ ޔުނިޓީއެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ 1-1 އިން ދެޓީމް އިތުރަށް…

FC Unity

“ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދުގެ ފެތުން” އިވެންޓްގެ ރަސްމީ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަކީ އެމް.ސީ.އެސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ރައިވެރިބޭގެ ޖިހާދުގެ ފެތުން” އިވެންޓްގެ ރަސްމީ އިތުރަށް…

event

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015: އެފް.ސީ ތުނޑު 3 – އާޗާ 0

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް 2015 މުބާރާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އާޗާ އާއި އެފް.ސީ ތުނޑެވެ. މިމެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެފް.ސީ ތުނޑު އެވެ. އިތުރަށް…

qqxq-620x348