ޚަބަރު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހުޝާމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޫސާ އާޒިމް އެ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައި އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

cp husham

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޕީ ޢާޒިމްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ޔުނިޓްތައް އިތުރަށް…

cp azim

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނާ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުވުމަށް ފުލުހުންނާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އިތުރަށް…

ފޮޓޯ ޕޮލިސް މީޑިއާ،

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދެވަނަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ދެވަނަ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 132 އޮފިސަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް…

10407564_608196482626260_4174742004100360953_n

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

cp azim

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުން ފާސްވި ޤައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ޤައިދީންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ކަލާފާނު އިތުރަށް…

dr aishathshiham

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 16ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވިސްގެ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޯޅަވަނަ އެންޓްރީ ލެވެލްގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ އިތުރަށް…

m fathuhee

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް، ހ. ދިޔަދޫ މޫސާ އާޒިމް މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މޫސާ އާޒިމް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރަށް…

CP MOOSA AZIM

ޑީޕީއާރުއެސް އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ހުސެއިން މަނިކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާވިސަސް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމްއެފެއާޒް ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރަށް…

Hussain Manik Dhonmanik

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ ކޯޕަރޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހަބެލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާފުށީގައި ދެ ފިހާރައެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

dprs_corporative_shop

އެޗްއާރުސީއެމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާންއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

DPRS n HRCM

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނާ އަދި ގައިދީންނާގުޅޭ އިތުރަށް…

????????????????????????????????????