ޚަބަރު

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިރޭ 21:10 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވަނީ އިތުރަށް…

Maafushi Prison

މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް މާފުށީގައި ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަލު ކަމުގައިވާ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން މިއަދު ހަވީރު މާފުށީގައި ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

maafushi officers

ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު އޮފިސަރުން މެލޭޝިޔާއަށް ފުރައިފި

މި މެއިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރި ވުމަށް ހަތަރު ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން އިތުރަށް…

11-620x413 (1)

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް) އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައެވެ. ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފަސްނުޖެހި ޤައުމީ ޚިދުމަތް އަދާކުރުންމަތީ ސާބިތުވެއެވެ. ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ އިތުރަށް…

riot

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިވާން ތައްޔާރަށް – ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ތަކުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިތުރަށް…

Police

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގެ އެއް ތަނބު – ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގެ އެއް ތަނބު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރަށް…

CP 1

ކާމިޔާބުކަމާއެކު އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން 2015″ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި އެގްޒިބިޝަން އަކީ ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އާންމުންނަށް ދައްކާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތެކެވެ. މި އެގްޒިބިޝަންގެ ސަބަބުން ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު މީހުންނަށް ފެނި، އާންމުންގެ އިތުރަށް…

Inmates creativity exhibition

އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންދޭ

ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ބާއްވަމުންއަންނަ އިންމޭޓްސްކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަމަށް މި އެގްޒިބިޝަންގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް…

Inmates creativity exhibition3

ލަކީ ޑްރޯ އާއިއެކު އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ލަކީ ޑްރޯ އާއިއެކު “އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ އެގްޒިބިޝަން 2015″ ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

creativity exhibition

ޖަލު އޮފިސަރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް – ހޯމް މިނިސްޓަރ

ޖަލު އޮފިސަރުން މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޔުނީފޯރމްގައި ހަރަކާތްތެރިވާތަން ނުފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ބެކްރައުންޑްގައި ތިބެގެން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އިތުރަށް…

UmarNaseer

އައްސޭރި ޕްރިޒަން ކަޕް: އެން.އެކްސް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ތުނޑު ހޯދައިފި

އައްސޭރި ޖަލުން އިންތިޒާމްކޮށް ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެން.އެކްސް އާއި ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ އިތުރަށް…

asseyrifinal-3-620x359

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޓެކްޓިކަލް ޔުނީފޯރމް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ޔުނީފޯރމަކީ މިހާރު މި ސަރވިސް ގައި ބޭނުންކުރާ ވޯކިންގ ޔުނީފޯމާ ޚިލާފަށް އިތުރަށް…

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން