އެޖެންޑާ

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު 2016

އެޖެންޑާ

ދައުވަތު އެރުވުނު ފަރާތްތައް ވަޑައިގަތުން 23:55
ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ޑައެސްއަށް އަރާވަޑައިގަތުން 23:57
ދިދަ ނެގުން
ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން
ޝަރަފްވެރި މެހެމާނުގެ ވާހަކަފުޅު  ޝަރަފްވެރި މެހެމާން
އަޒުމް ލައިދެއްވުން ސީޕީއޯ އިސްމާއީލް ނަސީރު
އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކް ފެޅުން
ގްރޫޕް ފޮޓޯ ނެގުން