މާލޭ ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް ޖުލައި 10 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ…——- ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

Male' Prison

މާލޭ ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް އިމާރާތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 10 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޠަލާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލެ ޖަލުގައި ހަދަމުންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް އިމާރާތަކީ މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓްރޯލް ރޫމް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދަނީ މާލެ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަލުގެ އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤައިދީންނެވެ.

މި މަސައްކަތް ތަކުގައި ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މާލެ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޠަލާލް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *