ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދަމުންދާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 20 ގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ… ޑައިރެކްޓަރ

HDC

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދަމުންދާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ މޫސާ އަންވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗީފް ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރ މުސާ އަންވަރު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ގެ އޮފިސަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އިމާރާތް ހަދައި ނިމުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ޓީވީ ހޯލަކާއި މެސް ހޯލުގެ ޖާގައަށް ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

މި އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހަދަމުންގެންދާ އިމާރާތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށް ޑައިރެކްޓަރ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވާފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރ 2012 ގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *