‏ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި‏

‏ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން‏
‏ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން‏

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ހާއްސަކޮށް މާފުށީ ޖަލުގެ ޔުނިޓް 3 އަށް މިހާރު ގެނެވެމުންދާ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ބަދަލުތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. ޔުނިޓް 3 އަކީ މާފުށީޖަލުގެ މެކްސިމަމް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓެކެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި މާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އެސްޕީ މޫސާ އަންވަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *