‏މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ނަރުހުން ބޭނުންވެއްޖެ‏

Nurse Poster landscape

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެމްސީއެސްއިން ކުރި އިއުލާންގައި ދެ ނަރުހުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ނަރސިންގ ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ އެންޑް މިޑް-ވައިފަރީ ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ދެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ނޫނީ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

މި އިއުލާންގެ ސުންގަނޑި ހަމަވާނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ.

މި މަގާމުގެ އިއުލާން ވަނީ އެމްސީއެސްގެ ވެބްސައިޓް www.corrections.gov.mv ގައި އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް http://www.gazette.gov.mv/ ގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ. މި މަގާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރާއި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ ތަންތަނުގެ ސިޓީގެ އިތުރުން އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ (ދިވެހީންނަމަ) ނުވަތަ ކުލައިން ސްކޭންކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ (ބިދޭސީންނަމަ) hr@corrections.gov.mv އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *